27. 1. 2020  16:36 Bohuš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400A4_4D - Aplikovaná štatistická termodynamika (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400A4_4D
Názov predmetu: Aplikovaná štatistická termodynamika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: fyzikálna chémia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
fyzikálna chémia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
chemická fyzika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
chemická fyzika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
teoretická a počítačová chémia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent musí absolvovať skúšku. Známkovanie je odvodené od aktuálne platného študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa rozšírené poznatky o reálnom plyne, počítačových simuláciach metódou Monte Carlo a molekulovej dynamiky, ako aj o štatistickej interpretácii fázových premien druhého druhu. Oboznámi sa so základnými princípmi Fermiho-Diracovej štastistiky a Boseho-Einsteinovej štatistiky.
 
Stručná osnova predmetu:
Reálny plyn a výpočet transportných vlastností pre monoatómové plyny. Degenerovaný fermiho plyn. Fotóny ako bozóny. Kvantový oscilátor. Vyžarovanie absolútne čierneho telesa a Planckovo spektrum.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 1). Prelož. z angl.orig. 6.vydania. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 355 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2a) Zangl.orig.6.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 204 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2b). Z angl. orig. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 321 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 3) Z angl.orig. 6.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 308 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P. Fyzikálna chémia, diely: 1, 2a, 2b, 3. Bratislava: Prelož z angl. originálu: STU v Bratislave, 1999. 1014 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P. Fyzikálna chémia, diely: 1, 2a, 2b, 3. Bratislava: Prelož z angl. originálu: STU v Bratislave, 1999. 1014 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P. Fyzikálna chémia, diely: 1, 2a, 2b, 3. Bratislava: Preložené z angl. orig. v STU Bratislava, 1999. 1014 s. ISBN 80-227-1238-8.
EVERDELL, M. Statistical Mechanics and its Chemical Application. Birmingham: Academic Press, 1975. 305 s.
SNOKE, D. -- GRIFFIN, A. -- STRINGARI, S. Bose-Einstein Condensation. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 560 s.
LIENHARD, J H. -- TIEN, C L. Statistical Thermodynamics. Washington London New Yourk: Nord Oxford Academic, 1979. 409 s. ISBN 0-946536-61-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 10

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 9. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 09. 2019.

Typ výstupu: