21. 11. 2019  9:49 Elvíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400B0_4D - Bioanalytická chémia (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400B0_4D
Názov predmetu: Bioanalytická chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: analytická chémia - doktorandský (výberový), 1. rok
analytická chémia - doktorandský (výberový), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti o analytickom využití nových biochemických interakcií skúmadla, biosenzorov a bioanalytických techník.
 
Stručná osnova predmetu:
Imunochemické metódy
Precipitačné imunochemické metódy
Neprecipitačné imunochemické metódy s označenými reaktantmi
Biosenzory
Enzýmové biosenzory
Imunosenzory
Proteomika
Metabolomika
Mikročipy, lab-on-chip
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LABUDA, J. Detection of damage to DNA using electrochemical and piezoelectric DNA-based biosensors. In Nucleic Acid Biosensors for Environmental Pollution Monitoring. Cambridge : Royal Society of Chemistry, 2011, s. 122--142. ISBN 978-1-84973-269-7.
FERANCOVÁ, A. -- LABUDA, J. DNA biosensors based on nanostructured materials. In Nanostructured Materials in Electrochemistry, Eftekhari, Ed., WILEY-VCH Verlag. s. 409--434.
FERANCOVÁ, A. -- GALANDOVÁ, J. -- LABUDA, J. DNA damage caused by lipid peroxidation products evaluated using DNA biosensor. In Moderní elektochemické metody. 2007, s. 24. ISBN 978-80-86238-05-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 12

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: