7. 4. 2020  22:02 Zoltán
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N400B4_4D - Biofyzikálna chémia pre pokročilých (FCHPT - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400B4_4D
Názov predmetu: Biofyzikálna chémia pre pokročilých
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: fyzikálna chémia - doktorandský (výberový), 1. rok
fyzikálna chémia - doktorandský (výberový), 1. rok
chemická fyzika - doktorandský (výberový), 1. rok
chemická fyzika - doktorandský (výberový), 1. rok
chemické inžinierstvo - doktorandský (výberový), 1. rok
chemické inžinierstvo - doktorandský (výberový), 1. rok
makromolekulová chémia - doktorandský (výberový), 1. rok
makromolekulová chémia - doktorandský (výberový), 1. rok
organická technológia a technológia palív - doktorandský (výberový), 1. rok
organická technológia a technológia palív - doktorandský (výberový), 1. rok
teoretická a počítačová chémia - doktorandský (výberový), 1. rok
teoretická a počítačová chémia - doktorandský (výberový), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Test hodnotený maximálne 60 bodmi. Prezentácia hodnotená maximálne 40 bodmi.
Na získania skúšky je potrebné získať daný bodový zisk: hodnotenie A - minimum 85 bodov. B - minimum 75 bodov, C- minimum 65 bodov. D- minimum 60 bodov. E- minimum 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je pochopenie a osvojenie si pokročilých poznatkov o štruktúre biomolekúl, predovšetkým proteínov a DNA. Študent rozumie princípom NMR a RTG a ich využití pri určovaní štruktúry biomolekúl. Študent si osvojí štruktúru biologických membrán a princíp transportu cez membrány. Osvojí si tiež princípy nerovnovážnej termodynamiky v biodisciplínach. Pochopí úlohu redoxne aktívnych kovov a radikálov v poškodení biomolekúl, tiež ochranné mechanizmy pred účinkom radikálov. Osvojí si aplikácie kvantovo-chemických výpočtov na výpočet elektrónovej štruktúry biomolekúl.
 
Stručná osnova predmetu:
Štruktúra proteínov a DNA - experimentálne metódy štúdia. Biologické membrány a transport cez membrány. Difúzia - matematický popis. Nerovnovážno-termodynamický popis transportných javov.
Voľné radikály a antioxidanty v biosystémoch. Využitie magnetickej rezonancie a kvantovo-chemických výpočtov pri štúdiu biomolekúl.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ALLEN, J. Biophysical Chemistry. Chichester, UK: Wiley-Blackwell, 2008. 492 s. ISBN 978-1-4051-2436-2.
KODÍČEK, M. -- KARPENKO, V. Biofysikální chemie. Praha : Academia, 2000. 337 s. ISBN 80-200-0791-1.
KARPENKO, V. -- KODÍČEK , M. Biofysikální chemie. Praha: Praha: Academia, 2000. 250 s. ISBN 80-200-0791-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 1. ročník doktorandského štúdia.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 16

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Marián Valko, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Marián Valko, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: