15. 12. 2019  11:09 Ivica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 400C0_4D - Celkový výsledok ŠS (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 400C0_4D
Názov predmetu: Celkový výsledok ŠS
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 0
 
Odporúčaný semester/trimester: analytická chémia - doktorandský (povinný), 4. rok
anorganická chémia - doktorandský (povinný), 4. rok
anorganické technológie a materiály - doktorandský (povinný), 4. rok
biochémia - doktorandský (povinný), 4. rok
biotechnológia - doktorandský (povinný), 4. rok
fyzikálna chémia - doktorandský (povinný), 4. rok
chémia a technológia požívatín - doktorandský (povinný), 4. rok
chémia a technológia životného prostredia - doktorandský (povinný), 4. rok
chemická fyzika - doktorandský (povinný), 4. rok
chemické inžinierstvo - doktorandský (povinný), 4. rok
chemické inžinierstvo - doktorandský (povinný), 4. rok
makromolekulová chémia - doktorandský (povinný), 4. rok
ochrana materiálov a objektov dedičstva - doktorandský (povinný), 4. rok
organická chémia - doktorandský (povinný), 4. rok
organická technológia a technológia palív - doktorandský (povinný), 4. rok
riadenie procesov - doktorandský (povinný), 4. rok
technológia polymérnych materiálov - doktorandský (povinný), 4. rok
teoretická a počítačová chémia - doktorandský (povinný), 4. rok
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Nie je.
 
Výsledky vzdelávania:
Overenie vedomostí nadobudnutých počas štúdia.
 
Stručná osnova predmetu:
Ústne zodpovedanie otázok z predmetov štátnej skúšky.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra je odporučená pre jednotlivé predmety.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 485

PN
99,8 %0,2 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: