6. 12. 2019  17:11 Mikuláš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 400D0_4D - Dizertačná skúška (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 400D0_4D
Názov predmetu: Dizertačná skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca18 hod. týždenne (prezenčná metóda)
štátna skúška1 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 20
 
Odporúčaný semester/trimester: analytická chémia - doktorandský (povinný), 2. rok
anorganická chémia - doktorandský (povinný), 2. rok
anorganické technológie a materiály - doktorandský (povinný), 2. rok
biochémia - doktorandský (povinný), 2. rok
biotechnológia - doktorandský (povinný), 2. rok
fyzikálna chémia - doktorandský (povinný), 3. rok
chémia a technológia požívatín - doktorandský (povinný), 2. rok
chémia a technológia životného prostredia - doktorandský (povinný), 2. rok
chemická fyzika - doktorandský (povinný), 2. rok
chemické inžinierstvo - doktorandský (povinný), 2. rok
makromolekulová chémia - doktorandský (povinný), 2. rok
makromolekulová chémia - doktorandský (povinný), 2. rok
ochrana materiálov a objektov dedičstva - doktorandský (povinný), 2. rok
organická chémia - doktorandský (povinný), 2. rok
organická technológia a technológia palív - doktorandský (povinný), 3. rok
riadenie procesov - doktorandský (povinný), 2. rok
technológia polymérnych materiálov - doktorandský (povinný), 2. rok
teoretická a počítačová chémia - doktorandský (povinný), 3. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent vykoná skúšku z predpísaných predmetov súvisiacich s témou dizertačnej práce. Študent vypracuje písomnú prácu k dizertačnej skúške. Študent predstaví ciele dizertačnej práce a obháji ich. Študent je hodnotený známkou „prospel“ alebo „neprospel“ v súlade so študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má hlboké teoretické vedomosti z predmetov súvisiacich s témou dizertačnej práce. Má dobrý prehľad o súčasnom stave problematiky riešenej v dizertačnej práci. Študent vie urobiť dôkladnú literárnu rešerš, rozumie odborným textom v slovenskom a anglickom jazyku. Študent vie aplikovať poznatky nadobudnuté počas štúdia. Dokáže sformulovať ciele dizertačnej práce. Vie vypracovať písomnú prácu k dizertačnej skúške.
 
Stručná osnova predmetu:
Absolvovanie predmetov súvisiacich s témou dizertačnej práce.
Literárna rešerš a vypracovanie prehľadu súčasného stavu problematiky riešenej v dizertačnej práci. Formulácia cieľov dizertačnej práce.
Voľba teoretického prístupu k riešeniu cieľov dizertačnej práce.
Realizácia úvodných experimentov a ich vyhodnotenie.
Vypracovanie písomnej práce k dizertačnej skúške.
Dizertačná skúška.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 814

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: