28. 10. 2020  1:39 Dobromila
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400D4_4D - Dizertačný projekt IV (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N400D4_4D
Názov predmetu:
Dizertačný projekt IV
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester: analytická chémia - doktorandský (povinný), 2. rok
anorganická chémia - doktorandský (povinný), 2. rok
anorganické technológie a materiály - doktorandský (povinný), 2. rok
biochémia - doktorandský (povinný), 2. rok
biotechnológia - doktorandský (povinný), 2. rok
fyzikálna chémia - doktorandský (povinný), 3. rok
chémia a technológia požívatín - doktorandský (povinný), 2. rok
chémia a technológia životného prostredia - doktorandský (povinný), 2. rok
chemická fyzika - doktorandský (povinný), 2. rok
chemické inžinierstvo - doktorandský (povinný), 2. rok
makromolekulová chémia - doktorandský (povinný), 2. rok
makromolekulová chémia - doktorandský (povinný), 2. rok
ochrana materiálov a objektov dedičstva - doktorandský (povinný), 2. rok
organická chémia - doktorandský (povinný), 2. rok
organická technológia a technológia palív - doktorandský (povinný), 3. rok
riadenie procesov - doktorandský (povinný), 2. rok
technológia polymérnych materiálov - doktorandský (povinný), 2. rok
teoretická a počítačová chémia - doktorandský (povinný), 3. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra pracuje na projekte súvisiacom s témou dizertačnej práce. Na záver vypracuje správu písomnú prácu k dizertačnej skúške. Za prácu na projekte a splnenie jeho cieľov získa hodnotenie v súlade so študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má hlboké teoretické znalosti v oblasti témy dizertačnej práce získané naštudovaním ďalšej odbornej literatúry. Študent má dobrý prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky a vie formulovať problém, ktorý bude predmetom jeho výskumu. Vie definovať globálny cieľ dizertácie a čiastkové ciele, ktoré zabezpečia dosiahnutie hlavného cieľa. Študent vie vybrať metódy vhodné pre riešenie problému a dosiahnutie definovaných cieľov.
 
Stručná osnova predmetu:
Vypracovanie projektu dizertačnej práce - písomnej práce k dizertačnej skúške, ktorá obsahuje tézy, predmet, ciele dizertačnej práce, navrhované metódy vhodné pre riešenie problému a dosiahnutie definovaných cieľov.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 305

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
26. 4. 2019
Schválil:
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: