21. 9. 2020  21:38 Matúš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400D5_4D - Dizertačný projekt V (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N400D5_4D
Názov predmetu:
Dizertačný projekt V
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca
10 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
12
 
Odporúčaný semester/trimester:
analytická chémia - doktorandský (povinný), 3. rok
analytická chémia - doktorandský (povinný), 3. rok
anorganická chémia - doktorandský (povinný), 3. rok
anorganická chémia - doktorandský (povinný), 3. rok
anorganické technológie a materiály - doktorandský (povinný), 3. rok
anorganické technológie a materiály - doktorandský (povinný), 3. rok
biochémia - doktorandský (povinný), 3. rok
biochémia - doktorandský (povinný), 3. rok
biotechnológia - doktorandský (povinný), 3. rok
biotechnológia - doktorandský (povinný), 3. rok
fyzikálna chémia - doktorandský (povinný), 3. rok
fyzikálna chémia - doktorandský (povinný), 3. rok
chémia a technológia požívatín - doktorandský (povinný), 3. rok
chémia a technológia požívatín - doktorandský (povinný), 3. rok
chémia a technológia životného prostredia - doktorandský (povinný), 3. rok
chémia a technológia životného prostredia - doktorandský (povinný), 3. rok
chemická fyzika - doktorandský (povinný), 3. rok
chemická fyzika - doktorandský (povinný), 3. rok
chemické inžinierstvo - doktorandský (povinný), 3. rok
chemické inžinierstvo - doktorandský (povinný), 3. rok
makromolekulová chémia - doktorandský (povinný), 3. rok
makromolekulová chémia - doktorandský (povinný), 3. rok
ochrana materiálov a objektov dedičstva - doktorandský (povinný), 3. rok
ochrana materiálov a objektov dedičstva - doktorandský (povinný), 3. rok
organická chémia - doktorandský (povinný), 3. rok
organická chémia - doktorandský (povinný), 3. rok
organická technológia a technológia palív - doktorandský (povinný), 3. rok
organická technológia a technológia palív - doktorandský (povinný), 3. rok
riadenie procesov - doktorandský (povinný), 3. rok
riadenie procesov - doktorandský (povinný), 3. rok
technológia polymérnych materiálov - doktorandský (povinný), 3. rok
technológia polymérnych materiálov - doktorandský (povinný), 3. rok
teoretická a počítačová chémia - doktorandský (povinný), 3. rok
teoretická a počítačová chémia - doktorandský (povinný), 3. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra pracuje na projekte súvisiacom s témou dizertačnej práce. Na záver vypracuje správu v elektronickej alebo tlačenej forme a svoje výsledky prezentuje. Za vypracovanie projektu a splnenie jeho cieľov získa hodnotenie v súlade so študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má výsledky získané výskumom a vedeckou prácou v problematike dizertačnej práce. Vie plánovať a realizovať experimenty, získať relevantné výsledky, spracovať ich, analyzovať a vyhodnotiť. Má výsledky vo vývoji metodiky dizertačnej práce, výsledky získané laboratórnymi alebo simulačnými experimentmi, výsledky získané modelovaním a analýzou.
 
Stručná osnova predmetu:
Zber, spracovanie, získavanie, analýza dát.
Vypracovanie metodiky dizertačnej práce.
Výpočty, experimenty, modelovanie, analýzy.
Spracovanie dosiahnutých výsledkov.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 261

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
26. 4. 2019
Schválil:
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: