28. 3. 2020  15:14 Soňa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N400D7_4D - Dizertačný projekt VII (FCHPT - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400D7_4D
Názov predmetu: Dizertačný projekt VII
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca10 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: analytická chémia - doktorandský (povinný), 4. rok
anorganická chémia - doktorandský (povinný), 4. rok
anorganické technológie a materiály - doktorandský (povinný), 4. rok
biochémia - doktorandský (povinný), 4. rok
biotechnológia - doktorandský (povinný), 4. rok
fyzikálna chémia - doktorandský (povinný), 4. rok
chémia a technológia požívatín - doktorandský (povinný), 4. rok
chémia a technológia životného prostredia - doktorandský (povinný), 4. rok
chemická fyzika - doktorandský (povinný), 4. rok
chemické inžinierstvo - doktorandský (povinný), 4. rok
chemické inžinierstvo - doktorandský (povinný), 4. rok
makromolekulová chémia - doktorandský (povinný), 4. rok
ochrana materiálov a objektov dedičstva - doktorandský (povinný), 4. rok
organická chémia - doktorandský (povinný), 4. rok
organická technológia a technológia palív - doktorandský (povinný), 4. rok
riadenie procesov - doktorandský (povinný), 4. rok
technológia polymérnych materiálov - doktorandský (povinný), 4. rok
teoretická a počítačová chémia - doktorandský (povinný), 4. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra pracuje na projekte súvisiacom s témou dizertačnej práce. Na záver vypracuje správu v elektronickej alebo tlačenej forme a svoje výsledky prezentuje. Za vypracovanie projektu a splnenie jeho cieľov získa hodnotenie v súlade so študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Ďalšie prehĺbenie teoretických a metodologických vedomostí a praktických skúsenosti z kľúčových oblastí podľa zamerania dizertačnej práce. Osvojenie si zásad samostatnej a tímovej práce na báze vedeckého bádania. Analýza a riešenie zložitých úlohy v odbore súvisiacom s témou dizertačnej práce. Tvorivá aplikácia nadobudnutých poznatkov akceptovateľná na medzinárodnej úrovni. Dosiahnutie nových výsledkov v oblasti dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Výskumná práca, ktorej cieľom je plnenie úloh a cieľov dizertačnej práce.
Rozpracovanie téz dizertačnej práce s aplikáciou nadobudnutých teoretických a metodologických vedomostí a výsledkov výskumnej práce podľa zamerania dizertačnej práce - tvorivá aplikácia nadobudnutých poznatkov.
Príprava dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 190

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: