28. 3. 2020  18:54 Soňa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N400D8_4D - Dizertačný projekt VIII (FCHPT - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400D8_4D
Názov predmetu: Dizertačný projekt VIII
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: analytická chémia - doktorandský (povinný), 4. rok
anorganická chémia - doktorandský (povinný), 4. rok
anorganické technológie a materiály - doktorandský (povinný), 4. rok
biochémia - doktorandský (povinný), 4. rok
biotechnológia - doktorandský (povinný), 4. rok
fyzikálna chémia - doktorandský (povinný), 4. rok
chémia a technológia požívatín - doktorandský (povinný), 4. rok
chémia a technológia životného prostredia - doktorandský (povinný), 4. rok
chemická fyzika - doktorandský (povinný), 4. rok
chemické inžinierstvo - doktorandský (povinný), 4. rok
chemické inžinierstvo - doktorandský (povinný), 4. rok
makromolekulová chémia - doktorandský (povinný), 4. rok
ochrana materiálov a objektov dedičstva - doktorandský (povinný), 4. rok
organická chémia - doktorandský (povinný), 4. rok
organická technológia a technológia palív - doktorandský (povinný), 4. rok
riadenie procesov - doktorandský (povinný), 4. rok
technológia polymérnych materiálov - doktorandský (povinný), 4. rok
teoretická a počítačová chémia - doktorandský (povinný), 4. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra pracuje na projekte súvisiacom s témou dizertačnej práce. Na záver vypracuje správu v elektronickej alebo tlačenej forme a svoje výsledky prezentuje. Za vypracovanie projektu a splnenie jeho cieľov získa hodnotenie v súlade so študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má ucelený prehľad o stave vedeckého poznania v predmete dizertačnej práce, má urobenú komplexnú analýzu súčasného stavu v danej oblasti, rozpracované vlastné nové vedecké teoretické alebo praktické výsledky s jasným prínosom pre teóriu a prax.

 
Stručná osnova predmetu:
Analytická časť - analýza súčasného stavu riešenej problematiky.
Prínosová časť - návrh vlastných nových riešení s jasným prínosom pre teóriu (vedu) a prax.
Písomné spracovanie projektu - dizertačnej práce.

 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 173

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: