21. 11. 2019  14:25 Elvíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 441E0_4D - Elektroanalytická chémia (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 441E0_4D
Názov predmetu: Elektroanalytická chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: analytická chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie sa realizuje v súlade so študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o význame polarizačných kriviek v analytickej elektrochémii.
Má vedomosti o elektrochémii na ultramikroelektródach a súboroch ultramikroelektród. Má poznatky o skanovacej elektrochemickej mikroskopii, spektroelektrochémii a elektrochemickom zobrazovaní. Má vedomosti o elektrochemickej prekoncentrácii. Má vedomosti o nových elektródových materiáloch, chemicky modifikovaných elektródach a využití (mikro) elektród v miniaturizovaných a automatizovaných systémoch.
Má poznatky o elektronických nosoch a jazykoch.
 
Stručná osnova predmetu:
Význam polarizačných kriviek v analytickej elektrochémii.
Elektrochémia na ultramikroelektródach.
Elektrochémia na súboroch ultramikroelektród.
Skanovacia elektrochemická mikroskopia.
Spektroelektrochémia a elektrochemické zobrazovanie.
Elektrochemická prekoncentrácia.
Nové elektródové materiály.
Chemicky modifikované elektródy.
Využitie (mikro) elektród v miniaturizovaných a automatizovaných systémoch.
Elektronické nosy a jazyky.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
OPEKAR, F. Elektroanalytické metody .  [online]. 2009. URL: http://web.natur.cuni.cz/~opekar/elchemchzp/C230P46.htm.
WANG, J. Electroanalytical Methods.  [online]. 2013. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Electroanalytical_method.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 48

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: