10. 12. 2019  8:18 Radúz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 481E0_4D - Environmentálne technológie (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 481E0_4D
Názov predmetu: Environmentálne technológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: organická technológia a technológia palív - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie práce.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o nových technológiach, ktoré využívajú ekologicky vhodné katalyzátory a postupy. Vie zaujať stanovisko k možnosti použitia obnoviteľných zdrojov surovín na nové procesy.
 
Stručná osnova predmetu:
Environmentálne technológie v oblasti priemyselných organických syntéz a petrochémie. Náhrada ekologicky a technicky nevhodných katalyzátorov a postupov v oblasti petrochémie a organickej technológie novými a vysoko selektívnymi katalyzovanými procesmi, tzv. "zelenými", bezodpadovými technológiami pri výrobe základných a špeciálnych organických chemikálií a materiálov. Náhrada surovinových zdrojov na báze ropy s obnoviteľnými surovinami.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ARPE, H. -- WEISSERMEL, K. Industrial Organic Chemistry. Weinheim, Germany: Wiley, 2003. 491 s. ISBN 3-527-30578-5.
RASE, H. Handbook of Commercial Catalysts, Heterogeneous Catalysts. Florida: CRC, 2000. 488 s. ISBN 0-8493-9417-1.
CENTI, G. -- SANTEN, R. Catalysis for Renewables. Weinheim, Germany: Wiley, 2007. 423 s. ISBN 978-3-527-31788-2.

Odporúčaná:
J.A. Moulijn, M. Makkee, A.E. van Diepen, Chemical Process Technology, Wiley, 2013, ISBN: 9781444320251.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: