14. 8. 2020  16:19 Mojmír
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 442F1_4D - Fázové rovnováhy v kondenzovaných sústavách (FCHPT - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
442F1_4D
Názov predmetu:
Fázové rovnováhy v kondenzovaných sústavách
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
anorganické technológie a materiály - doktorandský (povinný), 2. rok
anorganické technológie a materiály - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test, hodnotenie podľa Študijného poriadku STU
 
Výsledky vzdelávania:
Podmienky termodynamickej rovnováhy; fázové diagramy jednozložkových sústav; rovnováha tuhá látka-kvapalina v dvojzložkových a viaczložkových sústavách;grafické znázornenie sústav.
 
Stručná osnova predmetu:
Termodynamická rovnováha v heterogénnych sústavách; metódy zisťovania fázových premien; jedno a viaczložkové fázové diagramy kondenzovaných sústav; sústavy, ak je jednou zložkou voda; van'tHoffove diagramy; cyklické postupy oddeľovania solí z trojzložkových vodných roztokov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HÍVEŠ, J. -- FELLNER, P. -- THONSTAD, J. -- KVANDE, H. -- STERTEN, A. Aluminium Electrolysis. Dusseldorf: Alumnium-Verlag, 2001. 360 s. ISBN 3-87017-270-3.
MALINOVSKÝ, M. -- DRÁTOVSKÝ, M. Heterogenní kondenzované anorganické systémy I: (Rovnovážne stavy. Praha : MŠ ČSR, 1986. 112 s.
ROUŠAR, I. -- MALINOVSKÝ, M. Teoretické základy pochodů anorganické technologie I.Chemickoinženýrská termodynamika. Praha : SNTL, 1987. 380 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 48

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
26. 4. 2019
Schválil:
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: