27. 10. 2020  14:13 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N400F4_4D - Fyzika tuhej fázy a mikroštruktúrna analýza (FCHPT - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N400F4_4D
Názov predmetu:
Fyzika tuhej fázy a mikroštruktúrna analýza
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
ochrana materiálov a objektov dedičstva - doktorandský (povinne voliteľný), 2. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test, hodnotenie podľa platného Študijného poriadku STU
 
Výsledky vzdelávania:
Študent pozná základné princípy fyziky tuhých látok, pozná základné kryštálové štruktúry. Pozná metódy identifikácie týchto štruktúr včítane rtg analýzy.
 
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika kryštálovej štruktúry
Základné štruktúrne typy
Vzťah štruktúry a vlastností tuhých látok.
Reálne kryštály, poruchy v kryštáloch: typy
Mechanizmus difúzie v kryštáloch
Mechanické, elektrické, optické a magnetické vlastnosti tuhých látok
Tepelné vlastnosti kryštálov: tepelné kapacity, tepelná rozťažnosť, tepelná vodivosť
Princíp rtg – difrakcie na kryštáloch
Analytické využitie rtg – difrakčnej analýzy
Neusporiadané štruktúry
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VITERBO, D. -- MONACO, H. -- GIACOVAZZO, C. Fundamentals of Crystallography. Great Britain: Oxford University Press, 1992. ISBN 0-19-855579-2.
DOMÁNKOVÁ, M. -- ČAPLOVIČ, Ľ. -- JANOVEC, J. Experimentálne metódy štúdia materiálov I. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 219 s. ISBN 978-80-227-2741-9.
MÚČKA, V. Tuhé látky. Praha : ČVUT, 2004. 122 s. ISBN 80-01-02921-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

P
N
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
26. 4. 2019
Schválil:
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: