11. 12. 2019  9:51 Hilda
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 414C0_4D - Chémia heterocyklických zlúčenín (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 414C0_4D
Názov predmetu: Chémia heterocyklických zlúčenín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška10 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: organická chémia - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Samoštúdium vybraných vedeckých publikácií.
 
Výsledky vzdelávania:
Naučiť metódy prípravy, reakcie, názvoslovie a vlastnosti heterocyklických zlúčenín.
 
Stručná osnova predmetu:
Názvoslovie heterocyklických zlúčenín.
Nasýtené heterocyklických zlúčenín.
Nenasýtené heterocyklických zlúčenín.
Heterocyklické zlúčeniny v každodennom živote.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOVÁČ, J. -- KRUTOŠÍKOVÁ, A. -- KADA, R. Chémia hetorocyklických zlúčenín. Bratislava : Veda, 1982. 515 s.
POŽARSKIJ, A F. Teoretičeskije osnovy chimii geterociklov. Moskva : Chimija, 1985. 277 s.
POZHARSKII, A. -- KATRITZKY, A. -- SOLDATENKOV, A. Heterocycles in Life and Society. Chichester: Wiley, 2011. 382 s. ISBN 978-0-470-71410-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 50

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: