14. 8. 2020  15:52 Mojmír
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 442C1_4D - Chémia roztavených solí (FCHPT - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
442C1_4D
Názov predmetu:
Chémia roztavených solí
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester:
anorganické technológie a materiály - doktorandský (výberový), 1. rok
anorganické technológie a materiály - doktorandský (výberový), 1. rok
organická technológia a technológia palív - doktorandský (výberový), 1. rok
organická technológia a technológia palív - doktorandský (výberový), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študenta so špecifikami roztavených solí a koncentrovaných elektrolytov
 
Stručná osnova predmetu:
Štruktúrne aspekty tavenín, tvorba komplexov v taveninách. Fázové rovnováhy v sústavách tavenina-tuhá fáza. Termodynamické aspekty tavenín (entalpia, hustota, povrchové napätie, tlak pár). Transportné vlastnosti (elektrická vodivosť, viskozita). Experimentálne metódy štúdia tavenín.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DANĚK, V. Physico-Chemical Analysis of Molten Electrolytes. Amsterdam, NL: Elsevier, 2006. 450 s. ISBN 0-444-52116-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 17

P
N
100,0 %0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
26. 4. 2019
Schválil:
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: