26. 6. 2019  7:42 Adriána
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400C6_4D - Chemická fyzika a fyzikálna chémia pre pokročilých (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400C6_4D
Názov predmetu: Chemická fyzika a fyzikálna chémia pre pokročilých
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: chemická fyzika - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Známkovanie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov s experimentálnymi a teoretickými aspektami interakcie elektromagnetického žiarenia s látkou. Naučiť študentov využívať výsledky spektroskopických meraní na získanie informácií o elektrónovej štruktúre a z nej vyplývajúcich fyzikálnych a chemických vlastnostiach látok.
 
Stručná osnova predmetu:
Elektromagnetizmus,Maxwellove rovnice, zakladne vlastnosti elektromagetickych
vln, elektron ako castica a ako vlna.Elektrónová štruktúra, interakcia elektromagnetického žiarenia s látkou. Molekulové pohyby, vibračné, Ramanove a rotačné spektrá molekúl.
Optická aktivita, cirkulárny dichroizmus.
Fotofyzikálne a fotochemické procesy, spinovo-orbitálna interakcia.
Elektrické a magnetické vlastnosti látok.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ATKINS, P. Fyzikálna chémia. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1999. 334 s.
ATKINS, P W. Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1990. 995 s. ISBN 0-19-855284-X.
ATKINS, P W. Student's solutions manual for Physical Chemistry. Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2002. 429 s. ISBN 80-227-1724-X.
BOČA, R. Chémia koordinačných a organokovových zlúčenín. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2009. 297 s. ISBN 978-80-227-3082-2.
BOČA, R. -- BISKUPIČ, S. Kvantová teória chemickej väzby a chemickej štruktúry. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011. 341 s. ISBN 978-80-227-3505-6.
BOČA, R. Magnetické a elektrické vlastnosti látok. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2010. 226 s. ISBN 978-80-227-3414-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 8

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Martin Breza, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Martin Breza, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: