23. 1. 2020  8:18 Miloš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400C10_4D - Chemické a biochemické reaktory I (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400C10_4D
Názov predmetu: Chemické a biochemické reaktory I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: chemické inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
chemické inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Obhajoba projektu, skúška - PhD
 
Výsledky vzdelávania:
Viacfázové reaktory - analýza dejov v reaktore prebiehajúcich, ich matematický opis, návrh, optimalizácia chodu, bezpečnostná analýza
 
Stručná osnova predmetu:
- Dvojfázové reaktory tekutina - tuhá fáza, kvapalina - plyn
- Trojfázové reaktory plyn - kvapalina - tuhá fáza
- Dynamické správanie viacfázových reaktorov
- Bezpečnostná analýza viacfázových chemických reaktorov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FROMENT, G F. -- BISCHOFF, K B. Chemical Reactor Analysis and Design. New York : John Wiley & Sons, 1990. 664 s. ISBN 0-471-51044-0.
FOGLER, H S. Elements of Chemical Reaction Engineering. New York: Prentice Hall PTR, 1999. 959 s. ISBN 0-13-531708-8.
MARKOŠ, J. -- LABOVSKÁ, Z. Reaktorové inžinierstvo I. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013. 325 s. ISBN 978-80-227-4056-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 20

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: