14. 11. 2019  5:44 Irma
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400C1_4D - Chemometria I (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400C1_4D
Názov predmetu: Chemometria I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: analytická chémia - doktorandský (výberový), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie sa realizuje v súlade so študijným plánom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa teoretické i praktické vedomosti ako spracovať, vyhodnotiť a prezentovať údaje z analytických meraní s cieleným využitím matematiky, štatistiky a chemometrie pri získavaní informácií v rôznych aplikačných oblastiach kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy, definície a problémy pri spracovaní dát z analytických meraní
Chyby, variabilita a neistoty inštrumentálnych meraní
Špecifikácia a kvantifikácia zdrojov neistoty
Výpočet odhadu neistoty výsledku
Interné a externé riadenie kvality
Regulačné diagramy a porovnanie výkonnosti laboratórnych metód
Úvod do chemoinformatiky
Reprezentácia a vizualizácia 2D a 3D chemických štruktúr
Vyhľadávanie v databázach chemických štruktúr a spektier
Softvér a aplikácie chemoinformatiky v chemickej analýze
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MILLER, J N. -- MILLER, J C. Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry. Harlow: Pearson Education Limited, 2010. 296 s. ISBN 978-0-273-73042-2.
OTTO, M. Chemometrics: Statistics and Computer Application in Analytical Chemistry. Weinheim: Wiley-VCH, 2007. 343 s. ISBN 978-3-527-31418-8.
WILLIAMS, A. -- ELLISON, S L R. EURACHEM/CITAC Guide CG4: Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement. UK National Measurement System: EURACHEM/CITAC Working Group, 2012. 141 s.

Odporúčaná:
LEACH, A R. -- GILLET, V J. An Introduction to Chemoinformatics. Dordrecht: Springer, 2007. 256 s. ISBN 978-1-4020-6290-2.
ENGEL, T. -- GASTEIGER, J. Chemoinformatics: A Textbook. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2003. 680 s. ISBN 978-3-527-30681-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 10

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: