12. 11. 2019  20:45 Svätopluk
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400C2_4D - Chemometria II (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400C2_4D
Názov predmetu: Chemometria II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: analytická chémia - doktorandský (výberový), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie sa realizuje v súlade so študijným plánom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa teoretické i praktické vedomosti ako spracovať, vyhodnotiť a prezentovať údaje z analytických meraní s cieleným využitím matematiky, štatistiky a chemometrie pri získavaní informácií v rôznych aplikačných oblastiach kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy.
 
Stručná osnova predmetu:
Typy premenných vo viacrozmernej analýze
Viacrozmerná normálna distribúcia
Viacrozmerné lineárne regresné modely
Metódy hlavných komponentov
Faktorová analýza
Kanonická korelačná analýza
Diskriminácia a klasifikácia
Neurónové siete a genetický algoritmus
Výber a redukcia počtu premenných
Hĺbková analýza údajov
Vizualizácia viacrozmerných dát
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MILLER, J N. -- MILLER, J C. Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry. Harlow: Pearson Education Limited, 2010. 296 s. ISBN 978-0-273-73042-2.
OTTO, M. Chemometrics: Statistics and Computer Application in Analytical Chemistry. Weinheim: Wiley-VCH, 2007. 343 s. ISBN 978-3-527-31418-8.
MELOUN, M. -- MILITKÝ, J. Kompendium statistického zpracování dat. Praha: Academie, 2006. 970 s. ISBN 80-200-1396-2.
MELOUN, M. -- MILITKÝ, J. Interaktivní statistická analýza dat. Praha: Karolinum, 2012. 960 s. ISBN 978-80-246-2173-9.

Odporúčaná:
JOHNSON, R A. -- WICHERN, D W. Applied Multivariate Statistical Analysis. Upper Saddle River, NY: Pearson Education, Inc., 2008. 800 s. ISBN 978-0-1318-7715-3.
LAROSE, D T. DATA MINING METHODS AND MODELS. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2006. 344 s. ISBN 978-0-471-66656-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 10

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: