28. 3. 2020  16:08 Soňa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400I0_4D - Inštrumentálne metódy v analýze a testovaní polymérov (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400I0_4D
Názov predmetu: Inštrumentálne metódy v analýze a testovaní polymérov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: ochrana materiálov a objektov dedičstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
makromolekulová chémia - doktorandský (výberový), 1. rok
makromolekulová chémia - doktorandský (výberový), 1. rok
ochrana materiálov a objektov dedičstva - doktorandský (výberový), 1. rok
organická technológia a technológia palív - doktorandský (výberový), 1. rok
organická technológia a technológia palív - doktorandský (výberový), 1. rok
technológia polymérnych materiálov - doktorandský (výberový), 1. rok
technológia polymérnych materiálov - doktorandský (výberový), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa rozšírené vedomosti z vybraných kapitol štúdia molekulovej a nadmolekulovej štruktúry, zloženia a povrchových vlastností polymérnych materiálov v tuhej fáze. Správnou kombináciou jednotlivých spektroskopických, mikroskopických a termických metód vie získať informácie o štruktúre a morfológii reálnych polymérnych materiálov a ich zložiek. Využíva nové možnosti sondových mikroskopií v hodnotení povrchovej nanoštruktúry polymérov a objektívnom stanovení drsnosti povrchu.
 
Stručná osnova predmetu:
Metódy hodnotenia molekulovej a nadmolekulovej štruktúry polymérov v tuhej fáze. Spektroskopické metódy a ich aplikácia pri štúdiu základných a morfologických parametrov nadmolekulovej štruktúry polymérov, zloženia kopolymérov a priebehu polymerizácie.
Využitie infračervenej mikrospektroskopie na identifikáciu defektov a dôkaz prítomnosti spojív a aditív v polymérnej vrstve.
Špecifiká elektrónových mikroskopií pri charakterizácii štruktúry a morfológie viacvrstvových polymérnych materiálov.
Farebnosť polymérnych materiálov.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MILATA, V. -- SEGĽA, P. -- BREZOVÁ, V. -- GATIAL, A. -- KOVÁČIK, V. -- MIGLIERINI, M. -- STANKOVSKÝ, Š. -- ŠIMA, J. Aplikovaná molekulová spektroskopia. Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2008. 600 s. ISBN 978-80-227-2960-4.
ADE, H. Characterisation and analysis of polymers. New Jersey: John Wileyand Sons, 2008. 977 s. ISBN 978-0-470-23300-9.
BOHDANECKÝ, B. -- SIKORA, A. -- KUBÍN, M. Struktura polymeru a metody jejího studia. Praha: Ústav makromolekulární chemie ČSAV , 1992. 174 s. ISBN 80-85009-09-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 55

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: