12. 12. 2019  6:31 Otília
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 425J0_4D - Jednotkové procesy v potravinárstve (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 425J0_4D
Názov predmetu: Jednotkové procesy v potravinárstve
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: chémia a technológia požívatín - doktorandský (povinný), 1. rok
chémia a technológia požívatín - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podľa študijného poriadku.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti o moderných/špecifických procesoch výroby potravín s dôrazom na vplyv jednotlivých procesov na biologickú a výživovú hodnotu potravín.
 
Stručná osnova predmetu:
Technologické procesy vyžadujúce žiaden alebo iba minimálny prísun tepla; nové trendy v ožarovaní potravín; procesy s využitím vysokého hydrostatického tlaku; technologické procesy vyžadujúce prísun tepla: ohmický, dielektrický, infračervený a mikrovlnný ohrev; extrakcia, adsorpcia, odfarbovanie a destilácia v potravinárskej výrobe; tepelné procesy a kvalita potravín.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Fellows, P. J.: Food processing technology – Principles and practice. 2009, Woodhead Publishing Limited. 894 s. ISBN 978-1-84569-634-4.
Christopher J. Doona, Florence E. Feeherry: High Pressure Processing of Foods. 2007 Blackwell Publishing and the Institute of Food Technologists, 235 s. ISBN 978-0-8138-0944-1
Kadlec, P. a kol.: Procesy potravinářských a biochemických výrob., Praha, VŠCHT 2003. 308 s. ISBN 80-7080-527-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet Jednotkové procesy v potravinárstve je odporúčaný pre študentov 1. ročníka študijného programu Chémia a technológia požívatín.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 53

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: