28. 1. 2020  1:07 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 422M0_4D - Modelovanie a riadenie biotechnologických procesov (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 422M0_4D
Názov predmetu: Modelovanie a riadenie biotechnologických procesov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: riadenie procesov - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda najmodernejšie prístupy k modelovaniu, simulácii a riadeniu vybraných typov procesov biochemickej technológie, zvládol tvorbu podporných programových systémov pre simuláciu dynamických systémov a riadenie biotechnologických procesov.
 
Stručná osnova predmetu:
Moderné prístupy k modelovaniu. Statické a dynamické teoretické matematické modely vybraných biotechnologických procesov. Odhad parametrov teoretických modelov. Validácia teoretických modelov. Simulácia dynamických vlastností, vytvorenie podporného programového systému pre simuláciu vybraných biotechnologických procesov, vizualizácia. Moderné metódy riadenia procesov biochemickej technológie. Spracovanie projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BÁLEŠ, V. -- MÉSZÁROS, A. -- POLAKOVIČ, M. -- ŠTEFUCA, V. -- MUNTEAN, O. Biochemické technológie: Biochemical Technologies. Bratislava : AB-ART, 2003. 128 s. ISBN 80-89006-75-2.
BÁLEŠ, V. Modelovanie bioreaktorov. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990.
BÁLEŠ, V. Výpočtové metódy a modelovanie: Modelovanie bioreaktorov. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1987. 139 s.
BAILEY, J E. -- OLLIS, D F. Biochemical Engineering Fundamentals. New York : McGraw-Hill, 1977. 984 s. ISBN 0-07-066601-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: