28. 1. 2020  1:20 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 447M9_4D - Modelovanie a riadenie chemickotechnologických procesov (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 447M9_4D
Názov predmetu: Modelovanie a riadenie chemickotechnologických procesov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: riadenie procesov - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študenti individuálne vypracujú projekt a odovzdajú písomnú správu. Skúška sa získa obhájením projektu. Výsledná známka sa určí v súlade s pravidlami určenými študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda najmodernejšie prístupy k modelovaniu, simulácii a riadeniu vybraných typov procesov chemickej technológie, zvládnuť tvorbu podporných programových systémov pre simuláciu dynamických systémov a riadenie chemickotechnologických procesov.
 
Stručná osnova predmetu:
Moderné prístupy k modelovaniu. Statické a dynamické teoretické matematické modely vybraných chemickotechnologických procesov. Odhad parametrov teoretických modelov. Validácia teoretických modelov. Simulácia dynamických vlastností, vytvorenie podporného programového systému pre simuláciu vybraných chemickotechnologických procesov, vizualizácia. Moderné metódy riadenia procesov chemickej techmológie: zásobníkov kvapalín, výmenníkov tepla, rektifikačných, absorpčných a extrakčných kolón, chemických reaktorov. Spracovanie projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
RAY, W H. -- OGUNNAIKE, B A. Process dynamics, modelimg, and control. New York : Oxford University Press, 1994. 1260 s. ISBN 0-19-509119-1.
INGHAM, J. Chemical Engineering Dynamics: Modelling with PC Simulation. Weinheim : VCH, 1994. 701 s. ISBN 3-527-28577-6.
MARLIN, T E. Process Control: Designing Processes and Control Systems for Dynamic Performance. Boston : McGraw-Hill, 2000. 1017 s. ISBN 0-07-116357-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 29

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: