28. 1. 2020  20:52 Alfonz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N400N1_4D - Nanočasticové katalyzátory (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400N1_4D
Názov predmetu: Nanočasticové katalyzátory
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: organická technológia a technológia palív - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie sa realizuje v súlade so Študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa principiálne základy prípravy nanomateriálov ako špeciálnych organických aj anorganických materiálov, používaných ako katalyzátory
 
Stručná osnova predmetu:
Systematicky sú preberané jednotlivé typy nanomateriálov používané v katalýze, ich špeciálne chemické a fyzikálne vlastnosti, spôsoby ich výroby a aplikácií. Na konkrétnych príkladoch sú demonštrované princípy výstavby štruktúry nanomateriálov, preberané sú metódy ich prípravy a charakterizácie, stanovenie ich chemických a fyzikálnych vlastností, zdravotné, ekologické a ekonomické aspekty ich použitia a výroby.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Cao G., Nanostructures and Nanomaterials Synthesis, World scientific, 2012, ISBN: 97898114322508.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: