28. 1. 2020  2:03 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N428P0_4D - Počítačové modelovanie molekúl pre pokročilých (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N428P0_4D
Názov predmetu: Počítačové modelovanie molekúl pre pokročilých
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: chemická fyzika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
chemická fyzika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent musí absolvovať skúšku. Známkovanie je odvodené od aktuálne platného študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa naučí ako vybrať a aplikovať vhodný výpočtový program a výpočtovú metódu na štúdium reakčných mechanizmov, katalýzy, transportných vlastností, organických a bioanorganických väzieb a konformácií molekuly.
 
Stručná osnova predmetu:
Molekulová mechanika, molekulová dynamika. Geometria molekuly. Kvantovochemické prístupy ab initio a DFT. Korelačná energia. Molekulové orbitály. Výpočty energie molekuly, parciálnych nábojov na atómoch, dipólového momentu, ionizačného potenciálu a elektrónovej afinity. Termodynamické vlastnosti. Výpočty optických prechodov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LEVI, A. Applied Quantum Mechanics. Cambridge : Cambridge University Press, 2006. 558 s. ISBN 0-521-86096-2.
PILAR, F L. Elementary quantum chemistry. New York : McGraw-Hill, 1990. 599 s. ISBN 0-07-050093-2.
BLANK, J. -- EXNER, P. -- HAVLÍČEK, M. Hilbert Space Operators in Quantum Physics. Berlin : Springer Verlag, 2008. 664 s. ISBN 978-1-4020-8869-8.
BUDKE, O. Kvantová a štatistická fyzika: Časť 2. Štatistická fyzika. Bratislava : STU v Bratislave, 1985. 194 s.
FLURRY, R. Kvantovaja chimija = Quantum Chemistry. Moskva : Mir, 1985. 472 s.
LUKEŠ, V. -- LAURINC, V. -- ILČIN, M. -- KLEIN, E. Počítačové modelovanie molekúl: Metódy počítačovej chémie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011. 291 s. ISBN 978-80-227-3456-1.
LIDL, R. -- NIEDERREITER, H. Finite fields: Encyclopedia of mathematics and its applications. Cambridge : Cambridge University Press, 1997. 755 s. ISBN 978-0-521-06567-2.
REMKO, M. Molekulové modelovanie: Princípy a aplikácie. Bratislava : SAP-Slovak Academic Press, 2000. 239 s. ISBN 80-88908-62-0.
LAWLEY, K. Ab Initio Methods in Quantum Chemistry. Part I. Chichester : John Wiley & Sons, 1987. 556 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 9

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: