15. 12. 2019  14:46 Ivica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 481P0_4D - Pokročilá organická chémia (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 481P0_4D
Názov predmetu: Pokročilá organická chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: organická chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prezentácie študentov na vybrané témy.
 
Výsledky vzdelávania:
Prehĺbiť základné poznatky z organickej chémie s ohľadom na aktuálne moderné trendy vo vedeckej oblasti.
Ciele:
-rozvinúť základné poznatky o syntetických organických reakciách
-rozvinúť poznanie princípov vzťahu štruktúra-reaktivita
-rozvinúť schopnosti navrhovať syntetické stratégie komplexných zlúčenín
-rozvinúť schopnosti základného tvorivého myslenia
 
Stručná osnova predmetu:
Kurz sa zaoberá štúdiom mechanizmov organických reakcií: stereochemickým priebehom včítane konformačných a stereoelektronických efektov (dynamická a statická stereochémia), reakčná dynamika, katalýza zlúčeninami prechodných kovov (homogénna, heterogénna.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CLAYDEN, J. -- GREEVES, N. -- WARREN, S. -- WOTHERS, P. Organic Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 2001. 1512 s. ISBN 0-19-850346-6.
JACOBSEN, E N. -- PFALTZ, A. -- YAMAMOTO, H. Comprehensive Asymmetric Catalysis I. Berlin : Springer Verlag, 1999. 487 s. ISBN 3-540-64336-2.
JACOBSEN, E N. -- PFALTZ, A. -- YAMAMOTO, H. Comprehensive Asymmetric Catalysis II. Berlin : Springer Verlag, 1999. 492 s. ISBN 3-540-64336-2.
JACOBSEN, E N. -- PFALTZ, A. -- YAMAMOTO, H. Comprehensive Asymmetric Catalysis III. Berlin : Springer Verlag, 1999. 998 s. ISBN 3-540-64336-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 1. rok štúdia doktorandského štúdia v odbore Organická chémia
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 47

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: