28. 1. 2020  10:51 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400P0_4D - Pokročilé separačné metódy (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400P0_4D
Názov predmetu: Pokročilé separačné metódy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: analytická chémia - doktorandský (výberový), 1. rok
analytická chémia - doktorandský (výberový), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostaná písomná a ústna skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti zo základných koncepcií a pojmov pokročilých separačných a identifikačných metód, pokročilých chromatografických metód a kombinovaných techník, ambientných techník hmotnostnej spektrometrie. Ovláda moderné metódy identifikácie látok.
 
Stručná osnova predmetu:
Úprava vzorky pred analýzou
Rýchle separácie a automatizované systémy
Detekčné systémy v chromatografických technikách
Možnosti a využitie derivatizácie
Separácie v stopovej a ultrastopovej analýze
Hmotnostná spektrometria
Interpretácia MS spektier, kvantifikácia v MS
Identifikácia látok z hmotnostných spektier
Identifikácia látok pomocou NMR
Možnosti interferencií pri identifikácií a stanovení látok
Kombinované využitie spektroskopických metód pri analýze štruktúry organických zlúčenín
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
POOLE, C F. The essence of chromatography. Amsterdam: Elsevier, 2003. 925 s. ISBN 0-444-50199-1.
OTTO, M. -- MERMET, J M. -- KELLNER, R. Analytical Chemistry, A Modern Approach to Analytical Science. Weinheim: Wiley-VCH, 2004. 1181 s. ISBN 978-3-527-30590-2.
LEHOTAY, J. Separačné metódy v analytickej chémii. Bratislava: STU v Bratislave, 2009. 235 s. ISBN 978-80-227-3036-5.
LABUDA, J. -- TARAPČÍK, P. -- GARAJ, J. -- HROUZKOVÁ, S. -- LEHOTAY, J. -- MANOVÁ, A. -- SÁDECKÁ, J. Príručka vybraných pojmov v analytickej chémii. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 205 s. ISBN 978-80-227-3769-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 13

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: