20. 1. 2020  12:08 Dalibor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N500P5_4D - Princípy ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N500P5_4D
Názov predmetu: Princípy ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: ochrana materiálov a objektov dedičstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ochrana materiálov a objektov dedičstva - doktorandský (výberový), 1. rok
organická technológia a technológia palív - doktorandský (výberový), 1. rok
organická technológia a technológia palív - doktorandský (výberový), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odovzdanie semestrálnej práce a absolvovanie skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú vedomosti podmieňujúce interdisciplinárnu komunikáciu a správne rozhodovacie procesy v oblesti ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva. Analýza kultúrneho kontextu, filozofické a etické princípy ako aj súčasné medzinárodné odporúčania a charty im umožnia spracovať vyhodnotenia možnosti zachovať hodnoty, autenticitu a integritu objektov dedičstva a následne dokážu používať najvhodnejšie metódy a postupy návrhu zásahu do fyzického stavu dedičstva.
 
Stručná osnova predmetu:
-vývoj ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva, vybrané teórie ochrany a obnovy, terminológia
-medzinárodné dokumenty a organizácie
-princíp svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO
-hodnoty pamiatok a ich kultúrna podmienenosť, chápanie pojmov autenticita a integrita
-metódy obnovy kultúrneho dedičstva a podmienenosť ich voľby
-prezentácia a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva
-princíp manažmentu a monitorovania
-vybrané súčasné výzvy ochrany a obnovy
-úroveň zásahu, kritické rozhodovanie. Tradičné materiály a technológie v kontexte súčasných nových možností
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JOKILEHTO, J. -- FEILDEN, B M. Príručka manažmentu lokalít svetového kultúrneho dedičstva. Rím, Bratislava: ICCROM, AINova, 2010. 162 s. ISBN 978-80-968598-3-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: