28. 1. 2020  4:49 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400P8_4D - Programovanie v kvantovej chémii (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400P8_4D
Názov predmetu: Programovanie v kvantovej chémii
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: teoretická a počítačová chémia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent musí absolvovať písomnú skúšku. Známkovanie je odvodené od aktuálne platného študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa naučí programovať v jazyku FORTRAN a získa praktické skúsenosti s programovaním, matematickými a logickými algoritmami. Je schopný vytvoriť jednoduché programy zamerané na matematické operácie aplikované pri kvantovochemických výpočtoch.
 
Stručná osnova predmetu:
Operačný systém UNIX a Linux. Programovací jazyk FORTRAN. Kompilácia programov. Podmienky pre cyklus (IF, DO). Formát výstupu. Numerická intergrácia a derivácia. Maticový počet. Knižnice LAPACK a BLAS. Vybrané problémy kvantovej chémie.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LUKEŠ, V. -- LAURINC, V. -- ILČIN, M. -- KLEIN, E. Počítačové modelovanie molekúl: Metódy počítačovej chémie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011. 291 s. ISBN 978-80-227-3456-1.
DALÍK, J. -- DUDA, J. Numerická analýza a programování : Úlohy řešené v jazyku Fortran. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1984. 100 s.
VETTERLING, W T. Numerical Recipes: Example Book (FORTRAN. Cambridge : Cambridge University Press, 1992. 245 s. ISBN 0-521-43721-0.
PRESS, W H. -- VETTERLING, W T. -- FLANNERY, B P. -- TEUKOLSKY, S A. Numerical recipes example book. New York : Cambridge University Press, 1992. 325 s. ISBN 0-521-43720-2.
PRESS, W H. -- TEUKOLSKY, S A. -- VETTERLING, W T. -- FLANNERY, B P. Numerical Recipes in C/C++: The Art of Scientific Comoputing. Cambridge : Cambridge University Press, 2002. ISBN 0-521-75037-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 12. 9. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 12. 09. 2019.

Typ výstupu: