17. 11. 2019  0:21 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 441S1_4D - Separačné metódy (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 441S1_4D
Názov predmetu: Separačné metódy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: analytická chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca a záverečný test, hodnotenie podľa všeobecnej klasifikačnej schémy
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z moderných analytických separačných metód - plynovej, kvapalinovej a nadkritickej parnej chromatografie, a elektroseparačných metód, a ich dvojrozmerných a kombinovaných techník so spektrometrickou detekciou.
 
Stručná osnova predmetu:
Metódy chromatografie, úloha, výber a optimalizácia kolóny v plynovej, kvapalinovej a nadkritickej parnej chromatografii, moderná inštrumentácia, podmienky analýz a ich optimalizácia. Pokročilé spracovanie a hodnotenie signálu z kolónových techník. Spojenie so spektrometrickými technikami, hlavne hmotnostnej spektrometrie. Elektromigračné separačné metódy. Spracovanie vzoriek pomocou separačných techník.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Churáček J. a kolektív, Analytická separace látek, SNTL Praha 1990
Poole C.F., The Essence of Chromatography, Elsevier b.v., 2003, Amsterdam, ISBN 0 444 50199 1

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 42

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Eva Benická, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Eva Benická, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: