17. 2. 2020  8:58 Miloslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 441S2_4D - Spektrálne metódy (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 441S2_4D
Názov predmetu: Spektrálne metódy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: analytická chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
analytická chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
ústna skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť doktorandov na teoretické a experimentálne základy moderných spektrálnych metód používaných v analytických laboratóriách.
 
Stručná osnova predmetu:
Teoretické a praktické základy spektrálnych metód
Atómová emisná a absorpčná spektrometria
Rontgenová a elektrónová spektrometria
Molekulová absorpčná a emisná spektrometria
Vibračno-rotačná spektrometria
NMR spektrometria
Hmotnostná spektrometria
Analytická laserová spektrometria
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MIERTUŠ, S. Atómová a molekulová spektroskopia . Bratislava: Alfa, 1991.

Odporúčaná:
KELLNER, R. Analytical Chemistry. Weinheim: Wiley-VCH, Weinheim, 1998. 916 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 38

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: