11. 12. 2019  11:43 Hilda
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 414S0_4D - Stereochémia (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 414S0_4D
Názov predmetu: Stereochémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: organická chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
Hlbšie pochopenie konceptov organickej stereochémie, najmä pojmov enantioméria, diastereoméria, enantioselektivita, chiralita a vzťahu medzi biologickou aktivitou a priestorovou stavbou organických molekúl.
 
Stručná osnova predmetu:
Štruktúra, konfigurácia, konformácia. Stereoizoméria, enantioméry, diastereoméry. Symetria, prvky symetrie. Absolútna a relatívna konfigurácia. Vlastnosti a delenie stereoizomérov. Racemizácia. Chiroptické vlastnosti. Heterotópne ligandy, prochiralita. Stereochémia alkénov. Konformácia acyklických molekúl. Konfigurácia a konformácia cyklických molekúl. Chiralita molekúl bez stereogénnych centier.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ELIEL, E L. -- WILEN, S H. -- MANDER, L N. Stereochemistry of Organic Compounds. New York : John Wiley & Sons, 1994. 1267 s. ISBN 0-471-01670-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 50

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: