28. 3. 2020  16:32 Soňa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400T3_4D - Technológie ochrany materiálov a objektov dedičstva (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400T3_4D
Názov predmetu: Technológie ochrany materiálov a objektov dedičstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: ochrana materiálov a objektov dedičstva - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie samostatnej práce a prezentácia
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa rozšírené vedomosti o chemicko-technologických postupoch individuálnej a masovej ochrany objektov kultúrneho dedičstva rôznorodej povahy. Nadobudne schopnosti posúdenia vhodnosti zaradenia jednotlivých operácií vzhľadom na stav a podmienky uchovania objektu. Pozná zásady preventívneho konzervovania.
 
Stručná osnova predmetu:
Charakteristiky objektov dedičstva z hľadiska výberu a aplikácií metód ochrany – variabilita materiálového zloženia, tvaru a veľkosti, technologické parametre, stupeň poškodenia, kapacita ochrany . Vstupná a výstupná kontrola kvality v procese ochrany. Čistenie - mechanické a chemické, odsoľovanie, pranie. Sterilizácia a dezinfekcia. Impregnačné metódy v ochrane rôznych druhov materiálov – drevo, papier, textil, kameň . Deacidifikačné technológie – vodné a nevodné procesy. Konsolidácia a petrifikácia. Sušenie. Plazmochemické technológie ochrany. Preventívne konzervovanie a ochrana. Protipožiarna ochrana a bezpečnosť pri uchovávaní a sprístupňovaní dedičstva.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ĎUROVIČ, M. Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha: Paseka, 2002. 517 s. ISBN 80-7185-383-6.
PORCK, H. Mass Deacidification.  [online]. 1996. URL: http:// www.knaw.nl/ecpa/publ/porck11.html.
WOLBERS, R. Cleaning painted surfaces - aqeous methods. London: Archetype Publications, 2003. 198 s. ISBN 1-873132-36-0.
HATCHFIELD, P B. Pollutants in the Museum Environment. London: Archetype Publications, 2005. 204 s. ISBN 1-873132-96-4.
APPELBAUM, B. Conservation Treatment Methodology. Oxford, England: Elsevier, 2007. 437 s. ISBN 978-0-75068-274-9.

Odporúčaná:
NIKITIN, M. -- MEĽNIKOVA, E. Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi: Z rus.orig. Brno : Masarykova univerzita, 2003. 231 s. ISBN 80-210-3062-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 8

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: