16. 6. 2019  5:06 Blanka
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400T1_4D - Teória grúp pre chemikov (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400T1_4D
Názov predmetu: Teória grúp pre chemikov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: fyzikálna chémia - doktorandský (výberový), 1. rok
chemická fyzika - doktorandský (výberový), 1. rok
organická technológia a technológia palív - doktorandský (výberový), 1. rok
teoretická a počítačová chémia - doktorandský (výberový), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Známkovanie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Naučiť študentov využívať symetrické vlastností molekúl na predikciu niektorých fyzikálnych a chemických vlastností látok a chemických reakcií. Naučiť študentov pracovať s tabuľkami charakterov a ich využitiu v chemickej praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
Operácie a prvky symetrie. Dôsledky symetrie na elektrónovú štruktúru molekúl a z nej vyplývajúcich fyzikálnych a chemických vlastností látok. Využitie tabuliek charakterov v praxi.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FIŠER, J. Úvod do molekulové symetrie. Aplikace teorie grup v chemii. Praha : SNTL, 1980. 287 s.
ATKINS, P. Fyzikálna chémia. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1999. 334 s.
ATKINS, P W. Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1990. 995 s. ISBN 0-19-855284-X.
ATKINS, P. Student's solutions manual for Physical Chemistry. Bratislava: Stu v Bratislave, 2002. 429 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Martin Breza, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Martin Breza, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: