27. 6. 2019  4:39 Ladislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 445T0_4D - Teória chemickej väzby (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 445T0_4D
Názov predmetu: Teória chemickej väzby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: fyzikálna chémia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Známkovanie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Naučiť študentov, ako možno využívať výsledky kvantovo-chemických výpočtov pri interpretácii experimentálnych údajov.
 
Stručná osnova predmetu:
Prehľad metód počítačovej chémie a ich aplikácií pri interpretácii experimentov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
REMKO, M. Molekulové modelovanie: Princípy a aplikácie. Bratislava : SAP-Slovak Academic Press, 2000. 239 s. ISBN 80-88908-62-0.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2a) Zangl.orig.6.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 204 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2b). Z angl. orig. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 321 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Instructor's Solutions Manual for Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1998. 373 s. ISBN 0-19-850321-0.
ATKINS, P W. -- FRIEDMAN, R. Molecular quantum mechanics. Oxford : Oxford University Press, 1997. 545 s. ISBN 0-19-855947-X.
ATKINS, P W. Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1994. 1031 s. ISBN 0-19-855730-2.
ATKINS, P W. -- FRIEDMAN, R. Solutions Manual for Molecular Quantum Mechanics. Oxford : Oxford University Press, 2003. 258 s. ISBN 0-19-855968-2.
ATKINS, P W. -- TRAPP, C A. Solutions Manual for Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1994. 715 s. ISBN 0-19-855732-9.
ATKINS, P W. Student's solutions manual for Physical Chemistry. Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2002. 429 s. ISBN 80-227-1724-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 13

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Martin Breza, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Martin Breza, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: