19. 1. 2020  5:42 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N428T0_4D - Teória medzimolekulových interakcií (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N428T0_4D
Názov predmetu: Teória medzimolekulových interakcií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: fyzikálna chémia - doktorandský (výberový), 1. rok
fyzikálna chémia - doktorandský (výberový), 1. rok
chemická fyzika - doktorandský (výberový), 1. rok
chemická fyzika - doktorandský (výberový), 1. rok
organická technológia a technológia palív - doktorandský (výberový), 1. rok
organická technológia a technológia palív - doktorandský (výberový), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent musí absolvovať skúšku. Známkovanie je odvodené od aktuálne platného študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o metódach výpočtov interakčnej energie na kvantovochemickej úrovni, výpočtoch optimálnych geometrií a základných spektroskopických vlastností malých van der Waalsových komplexov. Naučí sa aplikovať výpočtové metódy na riešenie jednoduchých chemických problémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Kvantovochemické výpočty interakčnej energie, štúdium spektroskopických a transportných vlastností reálnych plynov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LUKEŠ, V. Aplikácia diagramatických mnohočasticových teórií na štúdium slabých medzimolekulových interakcií. Habilitačná práca. Bratislava : FCHPT STU, 2003. 41 s.
LUKEŠ, V. Aplikácia mnohočasticovej poruchovej teórie na štúdium medzimolekulových interakcií: Obh. 12.6.1995. Diplomová práca. Bratislava : FCHPT STU, 1995. 87 s.
LUKEŠ, V. -- ILČIN, M. -- LAURINC, V. -- KLEIN, E. Počítačové modelovanie molekúl – Metódy počítačovej chémie. Bratislava: Nakladateľstvo STU , 2011. 291 s. ISBN 978-80-227-3456-1.
ATKINS, P W. -- FRIEDMAN, R. Molecular quantum mechanics. Oxford : Oxford University Press, 1997. 545 s. ISBN 0-19-855947-X.
FRIEDMAN, R S. -- ATKINS, P W. Molecular Quantum Mechanics. Oxford: Oxford Univ. Press, 1997.
HOBZA, P. -- ZAHRADNÍK, R. Intermolecular Complexes. The Role of van der Waals Systems in Physical Chemistry and in the Biodisciplines. Praha : Academia, 1988. 307 s.
HOBZA, P. -- ZAHRADNÍK, R. Mezimolekulové komplexy: Úloha van der Waalsových systému ve fyzikaální chemii a v biodisciplínách. Praha : Academia, 1988. 288 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: