24. 2. 2020  11:32 Matej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400V1_4D - Vedecká práca I (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400V1_4D
Názov predmetu: Vedecká práca I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: analytická chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
analytická chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
anorganická chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
anorganická chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
anorganické technológie a materiály - doktorandský (povinný), 1. rok
anorganické technológie a materiály - doktorandský (povinný), 1. rok
biochémia - doktorandský (povinný), 1. rok
biochémia - doktorandský (povinný), 1. rok
biotechnológia - doktorandský (povinný), 1. rok
biotechnológia - doktorandský (povinný), 1. rok
fyzikálna chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
fyzikálna chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
chémia a technológia požívatín - doktorandský (povinný), 1. rok
chémia a technológia požívatín - doktorandský (povinný), 1. rok
chémia a technológia životného prostredia - doktorandský (povinný), 1. rok
chémia a technológia životného prostredia - doktorandský (povinný), 1. rok
chemická fyzika - doktorandský (povinný), 1. rok
chemická fyzika - doktorandský (povinný), 1. rok
chemické inžinierstvo - doktorandský (povinný), 1. rok
chemické inžinierstvo - doktorandský (povinný), 1. rok
makromolekulová chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
makromolekulová chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
ochrana materiálov a objektov dedičstva - doktorandský (povinný), 1. rok
ochrana materiálov a objektov dedičstva - doktorandský (povinný), 1. rok
organická chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
organická chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
organická technológia a technológia palív - doktorandský (povinný), 1. rok
organická technológia a technológia palív - doktorandský (povinný), 1. rok
riadenie procesov - doktorandský (povinný), 1. rok
riadenie procesov - doktorandský (povinný), 1. rok
technológia polymérnych materiálov - doktorandský (povinný), 1. rok
technológia polymérnych materiálov - doktorandský (povinný), 1. rok
technológie spracovania a nástroje na spracovanie polymérnych materiálov - doktorandský (povinný), 1. rok
teoretická a počítačová chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
teoretická a počítačová chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent sa začlení do výskumného tímu školiaceho pracoviska a v priebehu semestra plánuje a realizuje úvodné experimenty. V spolupráci s ďalšími členmi tímu pripraví výsledky využiteľné vo vedeckej publikácii na konferencii alebo v časopise aspoň na národnej úrovni. Na základe dosiahnutia publikovateľných výsledkov získa hodnotenie v súlade so študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent je oboznámený so základnými vedeckými metódami, s problémami a tendenciami vývoja vedy v oblasti témy dizertačnej práce. Pozná konkrétne problémy a metódy ich riešenia, je pripravený na ich riešenie. Študent je zapojený do vedeckého tímu školiaceho pracoviska.
 
Stručná osnova predmetu:
Osvojenie si základov plánovania experimentov.
Realizácia experimentov a zvládnutie metód spracovania dát a ich vyhodnotenia.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Vyučujúcimi sú všetci školitelia študentov študijného programu, preto sa neuvádzajú jednotlivo. Všetci vyučujúci zabezpečujú výučbu v slovenskom alebo anglickom jazyku. Odporúčaná literatúra súvisí s témou vedeckého projektu a témou dizertačnej práce.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 341

PN
99,7 %0,3 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: