10. 12. 2019  6:55 Radúz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400V3_4D - Vedecká práca III (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400V3_4D
Názov predmetu: Vedecká práca III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: analytická chémia - doktorandský (povinný), 2. rok
analytická chémia - doktorandský (povinný), 2. rok
anorganická chémia - doktorandský (povinný), 2. rok
anorganická chémia - doktorandský (povinný), 2. rok
anorganické technológie a materiály - doktorandský (povinný), 2. rok
anorganické technológie a materiály - doktorandský (povinný), 2. rok
biochémia - doktorandský (povinný), 2. rok
biochémia - doktorandský (povinný), 2. rok
biotechnológia - doktorandský (povinný), 2. rok
chémia a technológia požívatín - doktorandský (povinný), 2. rok
chémia a technológia požívatín - doktorandský (povinný), 2. rok
chémia a technológia životného prostredia - doktorandský (povinný), 2. rok
chemická fyzika - doktorandský (povinný), 2. rok
chemické inžinierstvo - doktorandský (povinný), 2. rok
makromolekulová chémia - doktorandský (povinný), 2. rok
makromolekulová chémia - doktorandský (povinný), 2. rok
ochrana materiálov a objektov dedičstva - doktorandský (povinný), 2. rok
organická chémia - doktorandský (povinný), 2. rok
riadenie procesov - doktorandský (povinný), 2. rok
technológia polymérnych materiálov - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent sa začlení do výskumného tímu školiaceho pracoviska a v priebehu semestra plánuje a realizuje experimenty. V spolupráci s ďalšími členmi tímu pripraví výsledky využiteľné vo vedeckej publikácii na konferencii alebo v časopise aspoň na národnej úrovni. Na základe dosiahnutia publikovateľných výsledkov získa hodnotenie v súlade so študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent je oboznámený s pokročilými vedeckými metódami riešenia problémov v oblasti témy dizertačnej práce. Je zapojený do tímového riešenia problematiky súvisiacej s témou dizertačnej práce. Dokáže čiastočne samostatne vedecky pracovať.

 
Stručná osnova predmetu:
Získanie nových teoretických poznatkov a ich tvorivá aplikácia na riešenie problémov súvisiacich s témou dizertačnej práce.
Realizácia experimentov a ich vyhodnotenie.
Prezentácia získaných vedeckých výsledkov aspoň na národnej úrovni.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 276

PN
99,6 %0,4 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: