11. 12. 2019  3:19 Hilda
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400V5_4D - Vedecká práca V (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400V5_4D
Názov predmetu: Vedecká práca V
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: analytická chémia - doktorandský (povinný), 3. rok
anorganická chémia - doktorandský (povinný), 3. rok
anorganické technológie a materiály - doktorandský (povinný), 3. rok
biochémia - doktorandský (povinný), 3. rok
biotechnológia - doktorandský (povinný), 3. rok
fyzikálna chémia - doktorandský (povinný), 3. rok
chémia a technológia požívatín - doktorandský (povinný), 3. rok
chémia a technológia životného prostredia - doktorandský (povinný), 3. rok
chemická fyzika - doktorandský (povinný), 3. rok
chemické inžinierstvo - doktorandský (povinný), 3. rok
makromolekulová chémia - doktorandský (povinný), 3. rok
ochrana materiálov a objektov dedičstva - doktorandský (povinný), 3. rok
organická chémia - doktorandský (povinný), 3. rok
organická technológia a technológia palív - doktorandský (povinný), 3. rok
riadenie procesov - doktorandský (povinný), 3. rok
technológia polymérnych materiálov - doktorandský (povinný), 3. rok
teoretická a počítačová chémia - doktorandský (povinný), 3. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent sa začlení do výskumného tímu školiaceho pracoviska a v priebehu semestra plánuje a realizuje experimenty. V spolupráci s ďalšími členmi tímu pripraví výsledky využiteľné vo vedeckej publikácii na konferencii alebo v časopise na medzinárodnej úrovni. Na základe dosiahnutia publikovateľných výsledkov získa hodnotenie v súlade so študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent je oboznámený s pokročilými vedeckými metódami riešenia problémov v oblasti témy dizertačnej práce. Vie plánovať a realizovať experimenty vedúce k získaniu výsledkov akceptovateľných na medzinárodnej úrovni. Vie tímovo a samostatne riešiť problematiku súvisiace s témou dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Získanie nových teoretických poznatkov a experimentálnych výsledkov a ich tvorivá medzinárodne akceptovateľná aplikácia.
Realizácia experimentov a ich vyhodnotenie.
Prezentácia získaných vedeckých výsledkov na medzinárodnej úrovni.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 222

PN
99,5 %0,5 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: