28. 3. 2020  19:26 Soňa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N400V8_4D - Vybrané kapitoly z koloidiky (FCHPT - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400V8_4D
Názov predmetu: Vybrané kapitoly z koloidiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: chémia a technológia požívatín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu dve kontrolné písomky
 
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie povrchovým javom a štruktúre medzifázového rozhrania, osvojí si podstatu adsorpcie na rozhraní kvapalina-plyn, pochopí tvorbu, štruktúru a stabilitu disperzných lyofilných koloidných systémov a oboznámi sa s reologickými vlastnosťami disperzných systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Náplňou predmetu je problematika povrchového napätia, adsorpcie na rozhraní tuhá látka - plyn, sedimentácie a difúzie, reologických vlastností disperzií, asociatívnych koloidov a experimentálnych techník využívaných pri štúdiu koloidných sústav.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
EVERETT, D. Basic Principles of Colloid Science. Cambridge : Royal Society of Chemistry, 1994. 243 s. ISBN 0-85186-443-0.
HIEMENZ, P C. -- RAJAGOPALAN, R. Principles of Colloid and Surface Chemistry. New York : Marcel Dekker, 1997. 650 s. ISBN 0-8247-9397-8.
BARTOVSKÁ, L. -- ŠIŠKOVÁ, M. Fyzikální chemie povrchu a koloidních soustav. Praha: VŠCHT, 2005. 244 s. ISBN 80-7080-579-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 1. ročník doktorandského štúdia.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 17

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Marián Valko, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Marián Valko, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: