14. 10. 2019  15:03 Boris
Akademický informační systém

Sylabus předmětu FLP_B - Funkcionálne a logické programovanie (FIIT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: FLP_B
Názov predmetu: Funkcionálne a logické programovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: informatika - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
informatika (konverzný) - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. aktívna účasť na cvičeniach
2. odovzdanie predpísaných zadaní najneskôr v zápočtovom týždni. Programy v lispe aj prologu budú vhodne okomentované a budú mať všetky náležitosti programu.
3. získanie aspoň 40% priebežného hodnotenia
 
Výsledky vzdelávania:
V predmete sa vysvetľujú základné princípy funkcionálneho a logického programovania. Diskutujú sa procedurálne a deklaratívne aspekty jednotlivých prístupov a porovnávajú sa s ostatnými paradigmami programovania. Funkcionálne a logické programovanie sa vysvetľuje pomocou príkladov zapísaných v programovacích jazykoch lisp a prolog. Predmet buduje predpoklady pre osvojenie si základných implementačných nástrojov, ktoré sa používajú najmä pri vytváraní rôznych aplikácií umelej inteligencie.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do aplikatívneho programovania
2. Funkcionálne programovacie jazyky, atomické údajové typy, abstraktný údajový typ lisp-zoznam
3. Rekurzia, všeobecný pohľad na rekurziu, práca so zoznamami
4. Pokračovanie práce so zoznamami a príklady rekurzívnych funkcií v lispe
5. Schémy rekurzie, rekurzia a iterácia
6. Funkcionály
7. Implementácia abstraktných údajových typov
8. Zhrnutie funkcionálneho programovania
9. Úvod do logického programovania
10. Procedúra pokusu o splnenie zadaného cieľa: Hornove klauzuly, rezolvencia, zisťovanie podobnosti termov, postup odvodenia v prologu
11. Procedurálna a deklaratívna sémantika jazyka prolog, zoznamy a rekurzia
12. Operátory a aritmetika
13. Schémy rekurzie v prologu
14. Riadenie odvodenia riešenia - spätný chod, rez.
15. Negácia, poradie klauzúl a cieľov
16. Prolog - praktický pohľad programátora
17. Práca s databázou v prologu
18. Programovanie cyklov a zhrnutie logického programovania

http://www2.fiit.stuba.sk/~bielik/courses/flp-slov/index.html
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELIKOVÁ, M. -- NÁVRAT, P. Funkcionálne a logické programovanie. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 279 s. ISBN 80-227-1459-3.
AMZI, A. Adventure in Prolog.  [online]. 2007. URL:  http://www.amzi.com/AdventureInProlog.
BRATKO, I. Prolog. Programming for artificial intelligence. Wokingham : Addison-Wesley, 1990. 597 s. ISBN 0-201-41606-9.
KALAŠ, I. Iné programovanie. Stretnutie s jazykom LISP. Bratislava : Alfa, 1991. 251 s. ISBN 80-05-00866-X.
POLÁK, J. Prolog. Praha : Grada, 1992. 335 s. ISBN 80-85424-36-3.
ROWE, N. Artificial intelligence through: Prolog. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1988. 451 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 288

ABCDEFX
12,8 %11,5 %20,1 %17,4 %14,9 %23,3 %
Vyučujúci: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: