19. 2. 2020  1:12 Vlasta
Akademický informační systém

Sylabus předmětu SMAT1_B - Seminár z matematiky 1 (FIIT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: SMAT1_B
Názov predmetu: Seminár z matematiky 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: informatika (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra je možné získať 100 bodov, a to v desiatich testoch po 10 bodov. Z každého testu je nutné získať minimálne 4 body.

Stupnica hodnotenia je nasledovná:
A: <92,100>
B: <83,92)
C: <74,83)
D: <65,74)
E: <56,65)
FX: <0,56)
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý má počas semestra neospravedlnenú neúčasť.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom seminára je doplnenie a prehĺbenie vedomostí z matematiky riešením zaujímavých úloh, so zameraním na aplikáciu poznatkov z aritmetiky a algebry v rozsahu gymnaziálneho učiva.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Operácie s množinami
2. Princíp matematickej indukcie
3. Kombinačné čísla a ich vlastnosti, kombinácie.
4. Variácie, permutácie
5. Binomická veta, Pascalov trojuholník
6. Korene polynómov, násobenie a delenie polynómov
7. Číselné sústavy a prevody medzi nimi
8. Najmenší spoločný násobok, najväčší spoločný deliteľ
9. Aritmetická postupnosť
10. Geometrická postupnosť
11. Nekonečný geometrický rad a jeho použitie
12. Sústava lineárnych rovníc a nerovníc
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KVASNIČKA, V. -- POSPÍCHAL, J. Algebra a diskrétna matematika. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 493 s. ISBN 978-80-227-2934-5.
BUŠEK, I. Řešené maturitní úlohy z matematiky. Praha : Prometheus, spol. s r.o., 1999. 631 s. ISBN 80-7196-140-X.
POLÁK, J. Přehled středoškolské matematiky. Brno: Prometheus, 2000. 608 s. ISBN 80-85849-78-X.
KYSELOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, S. Ukážkové testy z matematiky: príloha knihy Matematika. Nitra : Enigma, 2005. 55 s. ISBN 80-85471-61-2.
MEDEK, V. -- ŠALÁT, T. -- MIŠÍK, L. Repetitórium stredoškolskej matematiky. Bratislava : Alfa, 1975. 655 s.

Odporúčaná:
Vošický, Z., Kubáčková, E. : Matematika, Vydavateľstvo Fragment, 2007.
Wisztová, E. & kol. : Sprievodca stredoškolskou matematikou, Žilinská univerzita v Žiline, 1999.
Zmaturuj z matematiky 2 . Zbierka riešených úloh, Vydavateľstvo: Didaktis, ISBN: 8073580519, 2006.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 936

ABCDEFX
13,6 %15,1 %14,7 %15,5 %15,1 %26,0 %
Vyučujúci: Mgr. Elena Malkin, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Mgr. Alena Martonová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. Juraj Poljovka (cvičiaci) - slovenský jazyk
Mgr. Marián Potočný (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 9. 2019
Schválil: Mgr. Alena Martonová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 13. 09. 2019.

Typ výstupu: