14. 12. 2019  8:08 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_PS_AU - Projekt stavby (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_PS_AU
Názov predmetu: Projekt stavby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 1
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 7. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou je splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU v oblasti povinnej účasti na jednotlivých formách výučby. Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU. Ku skúške študent odovzdá „šablónu“ adjustovania a náležitosti projektu stavby.
Teoretickú časť absolvuje študent formou ústnej skúšky z prednáškových okruhov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomosti o charaktere projektu stavby, o jeho jednotlivých stupňov, ich rozdieloch vo väzbe na legislatívne zákonné normy. Osvojí si postupnosť krokov a metodiku pri vypracovaní jednotlivých profesijných častí projektu. Poznatky dokáže aplikovať v záverečnej bakalárskej práci.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky sú tematicky zamerané na: obmedzujúce podmienky pri vypracovaní projektu stavby, návrh stavby pre územné rozhodnutie, projekt budovy pre stavebné povolenie, koordináciu výkresovej časti špecialistov, súhrnnú technickú správu, projekt rekonštrukcie budovy, technickú dokumentáciu projektu rekonštrukcie budovy, projekt pre stavebné povolenie súboru stavieb, špecifiká projektu výrobných areálov, vykonávací projekt, projekt organizácie výstavby, administratívne úkony vo vzťahu projekt – dotknuté organizácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Stavebný zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
STN 33 0010, STN IEC 38 (33 0120), STN 33 0160, STN IEC 446 (33 0165), STN IEC 73 (33 0170), STN 33 0300, STN 33 2000, STN 34 1390, STN 36 0004,STN 36 0008,STN 36 0450, STN 36 0451, STN 36 0452, STN 37 5145, STN 37 6005,STN 73 6006,STN 92 0201-3:2000
Vyhláška MSVaR SR č.718/2002 Z.z.
Vyhláška MV SR č.288/2000 Z.z.
Vyhláška MŽP SR č.453/2000 Z.z., Vyhláška MŽP SR č. 55/2001 Z.z., Vyhláška MV SR č. 94/2001 Z.z., Vyhláška MV SR č. 532/2006 Z.z. Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z., Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z.z
Zákon č.264/1999 Z.z.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 478

ABCDEFX
26,4 %25,3 %24,3 %15,3 %8,4 %0,3 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (prednášajúci)
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (prednášajúci)
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD. (prednášajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: