12. 11. 2019  10:21 Svätopluk
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_DKR1_D - Dizajnérska kresba I (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_DKR1_D
Názov predmetu: Dizajnérska kresba I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pravidelné priebežné konzultácie vznikajúcich skice - 20%, Adekvátny nadobudnutý materiál - 30%, Vybraná a vystavená kolekcia prác, reprezentujúca proces skicovania (minimálne 10 kusov, minimálny formát A3 )- 50%
 
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie a osvojenie si dizajnérskej kresby, najspoľahlivejšej technológie nezávislého umeleckého bádania, ako dizajnérsky spôsob myslenia v najprirodzenejšej forme v procese navrhovania, od definovania problému, hľadanie idei a vývoja formy, po zrozumiteľnú informáciu.
 
Stručná osnova predmetu:
- Úvodná prednáška k predmetu Dizajnérska kresba I – objasnenie filozofie a teórie dizajnérskej kresby a dizajnérske myslenie v kresbe.
- Delenie a techniky dizajnérskej kresby, ukážky dizajnérskej kresby.
- Skicovanie idei a konceptu dizajnéra na základe inšpiračného zdroja.
- Skicovanie analýzy a výskumu formy v procesu navrhovania, experimentovanie so skicou.
- Generovanie riešení, vývoj dizajnu v kresbe.
- Autorská, expresívna, komunikačná skica, vhodná pre feedback.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PIPES, A. Drawing for Designers, Drawing skills, Concept sketches, Computer systems, Illustration, Tools and materials, Presentations, Production techniques. London: Laurence King Publishing, 2007. 224 s. ISBN 978-1-85669-533-6.
PIPES, A. Drawing for Designers. London : Laurence King, 2007. 224 s. ISBN 978-1-85669-533-6.
HENRY, K. Drawing for Product Designers. London : Laurence King, 2012. 208 s. ISBN 978-1-85669-743-9.
EISSEN, K. -- STEURT, R. Sketching, drawing techniques for product designers. Amsterdam: BIS Publishers, 2007. 256 s.
BALÁŽ, M. Technológie nezávislého umeleckého badánia. In LABUDOVÁ, Z. Transtechdesign - transfer technológií do dizajnu: zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, 13. - 14.3.2013, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : CVTI SR, 2013, s. 81--89. ISBN 978-80-89354-15-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
Predmet sa vyučuje v rámci Modulu s predmetom Dizajnérsky vizuálny jazyk
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 131

ABCDEFX
35,1 %42,7 %15,3 %4,6 %1,5 %0,8 %
Vyučujúci: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: