14. 11. 2019  0:52 Irma
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_DVZJ_D - Dizajnérsky vizuálny jazyk (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_DVZJ_D
Názov predmetu: Dizajnérsky vizuálny jazyk
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pravidelne priebežne konzultovaný inšpiračný zdroj, vznikajúca idea a dizajnérsky koncept - 20%, adekvátný nadobudnutý materiál 30%, vybraná a vystavená kolekcia prác, reprezentujúca kreatívny proces, zachytávajúca vývoj konceptu dizajnérskeho jazyka (Prezentácia obsahujúca - Imageboard inšpiračného zdroja, skice - minimálne 10 kusov, minimálny formát A3, vizualizácie 3D modelu, pracovný súbor)-50%
 
Výsledky vzdelávania:
Schopnosť študenta na základe svojej individuality intuitívne zvládnuť vývoj nového vizuálneho dizajnérskeho jazyka a pochopiť jeho úlohu v stratégii navrhovania. Emócie v dizajne. Rozkódovanie estetických a konštrukčných a filozofických podnetov inšpiračných zdrojov, hľadania idei, vízia a definovanie konceptu, experiment s ich pretavením do kreatívneho voľného dizajnérskeho výstupu bez technickej normatívnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
- objasnenie filozofie a problematiky vizuálneho dizajnérskeho jazyka.
- ukážky a príklady.
- intuitívne a odvážne hľadanie a dokumentovanie inšpiračných zdrojov.
- vízia a koncept na základe inšpiračného zdroja.
- Skicovanie, analýza a výskumu formy, experimentovanie v procesu navrhovania.
- Generovanie riešení, vývoj dizajnu v kresbe a 3D modeli.
- Autorská, expresívna vízia nového vizuálneho dizajnérskeho jazyka.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KEŠIAR, A. Architektonická zodpovednosť a bionika, ako logos voľného tvaru. In ŠIMKOVIČ, V. Digitálna architektúra FA STU 2009: seminár o digitálnej architektúre, 11.6.2009 na FA STU v Bratislave. Bratislava : STU, 2009, s. 91--102. ISBN 978-80-227-3220-8.
LEBEDEV, J S. Architektúra a bionika. Bratislava : Alfa, 1982. 192 s.
SENOSIAIN, J. Bio-architecture. Amsterdam : Architectural Press, 2003. 173 s. ISBN 0-7506-5604-2.
BALÁŽ, M. Technológie nezávislého umeleckého badánia. In LABUDOVÁ, Z. Transtechdesign - transfer technológií do dizajnu: zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, 13. - 14.3.2013, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : CVTI SR, 2013, s. 81--89. ISBN 978-80-89354-15-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 137

ABCDEFX
17,5 %29,9 %20,4 %12,4 %19,0 %0,8 %
Vyučujúci: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Petra Šištíková (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: