Jan 17, 2020   3:25 p.m. Nataša
Academic information system

Course syllabus 1_AN7M9_AU - Ateliér navrhovania VII (modulu M 9) (FA - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_AN7M9_AU
Názov predmetu: Ateliér navrhovania VII (modulu M 9)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba8 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 13
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Ateliér navrhovania II (1_AN2_AU)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ABCDEFX
0 %100,0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Type of output: