14. 12. 2019  12:30 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_AS1M8_AU - Ateliérový seminár I (modul M 8) (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_AS1M8_AU
Názov predmetu: Ateliérový seminár I (modul M 8)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
obidva seminárne workshopy hodnotené ako kontrola rozpracovanosti seminárnej práce
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu si študent prehlbuje teoretické vedomosti a získava prehľad v oblasti zadanej témy ateliérovej práce. Predmet je zameraný na štúdium špecifických otázok a na prehĺbenie a zhodnotenie poznatkov z oblasti aktuálnych trendov v riešení danej problematiky.
 
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
A) teoretické uvedenie zadania, doplnkové informácie z ÚPD a z urbanistickej praxe, príprava príkladov zadaného areálu domácich i zo zahraničných zdrojov
B) prezentácia príkladov areálov na seminári vo dvojiciach
C) workshop s podtitulom: filozofia-idea-vízia
D) workshop nad alternáciami návrhu modelov daného areálu
E) odovzdanie elaborátu, hodnotenie
Osnova práce:
1. Génius loci lokality
2. tematické areály ako celok
3. výberový tematický okruh
4. filozofia-idea-vízia vo vlastnom riešení
5. Záver, literatúra
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NORBERG-SCHULZ, C. Genius loci. Praha: Odeon , 1990.
Urban Landscapes Small Squares. Barcelona : Monsa, 2012. 95 s. ISBN 978-84-15223-70-2.
KRIER, L. Architektura. Volba nebo osud. Praha: Academia Praha, 2001. 190 s. ISBN 80-200-0012-7.
GEMZOE, L. -- GEHL, J. Nové městské prostory. Praha: ERA , 2002. ISBN 80-86517-09-8.
HALÍK, P. -- KRATOCHVÍL, P. -- NOVÝ, O. Architektura a město. Praha : Academia, 1996. 204 s. ISBN 80-200-0245-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 42

ABCDEFX
50,0 %40,5 %9,5 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: