20. 1. 2020  16:17 Dalibor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_DVU1_D - Dejiny výtvarného umenia I (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_DVU1_D
Názov predmetu: Dejiny výtvarného umenia I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra je konzultovaná :
- esej na jednu problémovú tému z odprednášanej látky . Text eseje a invencia jeho výberu sú podmienkou pre vstup ku skúške, tvorí 20 percent hodnotenia predmetu.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je sprostredkovanie poznania dejín a teórie výtvarného umenia a architektúry v súvislosti s umeleckou tvorbou, historickou produkciou úžitkového umenia a dizajnu. Prednášky zabezpečujú osvojenie si základného terminologického aparátu oblasti umenia, klasifikáciu a periodizáciu umeleckých období, slohov, štýlov, smerov a mimoriadnych individuálnych umeleckých aktivít historickej Európy a Blízkeho východu.
Poslucháč si osvojí vedomosti vzniku civilizácií a umeleckej produkcie staroveku, osobitne antického sveta. Získa znalosti počiatkov kresťanstva a vývoja umenia a architektúry priebehu stredoveku.
 
Stručná osnova predmetu:
- Základné pojmy, princípy, formy a druhy umenia a architektúry. Prehĺad teoretických a historických konceptov v oblasti umenia, umelecké centrá staroveku a stredoveku;
- staroveké formácie civilizácií a umenie Mezopotámie a Egypta, bádateĺské posuny a dejiny umenia;
- ostrovné stredomorské umelecké aktivity, Kréta a Mykény, archaické umenie Grécka;
- filozofia umenia a jeho náplň v období antického Grécka a Ríma;
- vznik kresťanstva a formovanie ranokresťankého umenia;
- stredoveká Európa a jej antické východiská, umenie romaniky a gotiky v širších a lokálnych kontextoch, románske a gotické umenie na Slovensku;
- katedrála , stratégie umeleckého diela - „gesamtkunstwerk“ .

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GOMBRICH, E. Příběh umění. Praha : Odeon, 1989. 558 s. ISBN 80-207-0416-7.
KIDSON, P. Románské a gotické umění. Praha : Artia, 1973. 187 s.
BURAN, D. Gotika: Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava : Slovart, 2003. 879 s. ISBN 808059080X.

Odporúčaná:
LE GOFF, J. Středověká imaginace. Praha : ARGO, 1998. 329 s. ISBN 80-7203-074-4.
LE GOFF, J. Kultura středověké Evropy. Praha: Odeon, 1991. 747 s. ISBN 80-207-0206-7.
VITRUVIUS, M P. -- OTOUPALÍK, A. Deset knih o architektuře. Praha : Baset, 2001. 438 s. ISBN 80-86223-49-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 209

ABCDEFX
20,1 %21,5 %22,5 %18,2 %14,4 %3,3 %
Vyučujúci: doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: