19. 1. 2020  15:00 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_DVU3_D - Dejiny výtvarného umenia III (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_DVU3_D
Názov predmetu: Dejiny výtvarného umenia III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra je konzultovaná :
- esej na jednu problémovú tému z odprednášanej látky. Text eseje a invencia jeho výberu sú podmienkou pre vstup ku skúške, tvorí 20 percent hodnotenia predmetu.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa z oblasti dejín a teórie výtvarného umenia a architektúry v súvislosti s umeleckou tvorbou, historickou produkciou úžitkového umenia a dizajnu. Prednášky zabezpečujú osvojenie si pojmov z oblasti umenia, klasifikácie a periodizácie umeleckých období, umeleckých centier, dobových a teritoriálnych štýlov, smerov a mimoriadnych individuálnych umeleckých osobností 19. a 20. storočia a súčasnosti.
Poslucháč si osvojí vedomosti umeleckých tendencií 19. storočia, vzniku moderny a avantgárd, zoznámi sa s totalitnou umeleckou tvorbou po druhej svetovej vojne a svetovou umeleckou produkciou postmoderny, nových aktuálnych prúdov v širokom spektre výtvarných smerov a architektonických tendencií v Európe a USA.
 
Stručná osnova predmetu:
- kultúrne a ideové pozadie umeleckých smerov 19. storočia, návraty, eklektiky a výzvy v umeleckých a architektonických produkciách západnej Európy;
- charakter národných umení, architektúry a technického staviteĺstva, fenomén „múzeum“, romantizmus a realizmus;
- osobnosti a školy novej filozofie umenia v Anglicku a Francúzsku, nemecké školy dejín umenia, fenomén „ pamiatka“ a výskum;
- filozofia modernity, impresionizmus a postimpresia, varianty secesie a dekadencia v umení, problém „ornament“;
- avantgardné umenia pred a po prvej svetovej vojne, architektonické a výtvarné utópie vs. tvorivá prax;
- slovenské výtvarné umenie a architektúra 1. a 2. poloviny 20. storočia;
- totalitné umenie a „sorela“, nová skúsenosť s realitou v umení v Európe a USA;
- premýšĺanie umenia a architektúry postmodernizmu - radikálny eklektizmus, ekologické, sociálne, multikulturálne tendencie a anestetika umenia, neomodernizmus;
- perspektívy a konce dejín umenia, diskusie a výzvy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
THOMASOVÁ, K. Dejiny výtvarných štýlov 20.storočia. Bratislava : Pallas, 1994. 396 s. ISBN 80-7095-020-X.
RUSINOVÁ, Z. Dejiny slovenského výtvarného umenia 20. storočie. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2000. 638 s. ISBN 8080590311.
LUCIE-SMITH, E. ARTODAY: Současné světové umění. Praha : Slovart, 1996. 511 s. ISBN 80-85871-97-1.

Odporúčaná:
WELSCH, W. Estetické myslenie. Bratislava : Archa, 1993. 168 s.
CHALUMEAU, J. Přehled teorií umění : Přehled filosofie a historie uméní a kritiky. Praha: Portál, 2003. 122 s.
GERŽOVÁ, J. Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Bratislava: Kruh súčasného umenia PROFIL , 1999. 320 s. ISBN 80-968283-0-4.
BENCOVÁ, J. Design argument. In: Architektúra a urbanizmus, 2012, roč. 46, č. 1-2, s. 97-109.
BENCOVÁ, J. Múzeum ako časová a receptívna architektúra. In: Projekt, roč. 50, č. 5, s. 22-30.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 161

ABCDEFX
28,6 %23,0 %23,6 %18,6 %6,2 %0 %
Vyučujúci: doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: