20. 1. 2020  12:42 Dalibor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_TAU_AU - Teória architektúry a urbanizmu (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_TAU_AU
Názov predmetu: Teória architektúry a urbanizmu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - inžiniersky (povinný), 3. semester
architektúra - inžiniersky (povinný), 3. semester
urbanizmus - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie seminárnej práce z vopred zadaných tém. Na základe jej hodnotenia A-E je študent prizvaný ku skúške. Úspešné absolvovanie písomnej skúšky predpokladá zvládnutie problematiky všeobecných a špecifických teórií architektúry.
 
Výsledky vzdelávania:
Vymedzenie kategórií a pojmov v teoretickom myslení architektúry. Oboznámenie s hlavnými prúdmi teórie architektúry, s tendenciami v minulosti a dnes a s ich odozvami v architektonickej tvorbe, inšpiráciami, poslaním a výzvami. Prednášky vychádzajú z filozofického, umeleckohistorického, estetického, enviromentálneho a ďalšieho podstatného zázemia teórií a úvah o architektúre, vymedzujú a polemizujú postavenie a charakter obecných a špecifických teórií architektúry.
 
Stručná osnova predmetu:
1. úvod:
Čo je architektúra?

- všeobecné a špecifické teórie architektúry
- postavenie teórie - kritiky - dejín architektúry
- teória a teoretizácia architektúry
- kritika teórií architektúry - kritické teórie
- dejiny teórií architektúry (Kruft)
- vedecké a všeobecné premýšľanie arch.diela; vysoká – nízka- banálna- zmyslová-zážitková – technická – strojová – sci fi etc. architektúra : Sontag-Fiedler , Jencks, Welsch, Veselý, Zumpthor, Kahn, Tschumi, Libeskind
- architektúra - významy (Heidegger, Zevi, Klotz),
- paralelné a divergentné architektonické a teoretické úlohy a ich reflexia

Apendix: a/ + druhy teórií, ich problémový diskurz, fungovanie, účel (Zervan, Marcelli)
+ teória v hist. horizontoch a vrstvách, štruktúry a väzby arch. teórií
+ filozofia architektúry


Seminár: a/ premýšľanie o architektúre a architektonické myslenie : cit. textov,
bibliografia, kritické teórie –- diskusia nad textami (Pallasmaa)
b/ antológie teórií architektúry (edit.:Mallgrave, edit. Ševčík - Mitášová),
c/ architektúra ako kulturologický fenomén (edit.: Leach)
d/ pseudoteórie architektúry


2.Architektúra -jej pojmový aparát
- „Slová a veci“ : názvy, termíny, výrazy, jazyk, reč architektúry (Foucault, Nelson
– Shiff, Ajvaz : Příběh znaků a prázdna (kap. Slova -Věci – Děje)..
- terminológia architektúry, pomenovanie predmetností a javov architektúry ako výsadný problém teórie architektúry
- architektúra nepomenovaná
- pojmový aparát reálu fyzickej architektúry a jej konceptu
- zmysel a významy jazyka architektúry
- etymológia - jazykový zdroj významu architektúry ako stavby a ako umenia (významy: arché – tecton -topos – prie – stor –ster – egu –moi – sto - baldach – monument –villa – dom - veža – práh – svet – zem - kraj – urb – nebo etc... (traktáty, Borghes a čínska encyklopédia, Foucault, Osolsobě - ostenzia, Plos, Rejzek)
- kontexty architektonického jazyka a arch. diel
- pojmy a ich významové posuny v textoch, kritikách, traktátoch, reflexiách a i. premýšľaní o architektúre; dichotómie a špecifikácie vekom, štýlom, slohom (Vitrúvius až Ruskin)
- pojmy modernizmu ako súčasné paradigmy: hesla, apely, manifesty, vyhlásenia, gnómy

Apendix:
a/ kritické a expresívne pojmy z príbuzných odborov umenia, techniky,dejín, umenovedy, konštrukcií, filozofie ( tech. náučné, pamiatkové, umelecké, ikonografické slovníky , encyklopédie, knižné registre)
b/ mesto (Marcelli: Filozofi v meste, Mesto vo filozofii, Ajvaz: 55 měst, Calvino: Neviditeľné mesta, Benjamin: Jednosmerná ulica, Paríž, Barthes: „veža“)

Seminár: štúdium významov - rozklad pojmov:
- oblasť proto – a post architektúry
- dom (Pauer), pasáž, veža ( Barthes), villa (Rowe)

3. Stavba a svet:
- architektúra a kozmos
- teórie koncepcií sveta a stavby; človek v tom
- reálie vs. utópie architektúry; utopické koncepty architektúry všeobecne, lokálne, adresne a miestne
- socialita stavby
- miesto – mesto, umiestnenie, in situ, urbanizmus: koncepty
- znak : symbol, ikon, index v koncepte miesta a urbs (Schulz), kozmické - klasické - romantické teórie konceptu miesta
- cesty a mapy sveta, mesta a miesta, objekty len tam a inde: centrá a periférie, okraje a hranice, múry, mosty (Marcelli).
- roviny –kopce – hory – vody: naturálne a kultúrne, stavba krajiny
- záhrada - koberec - mapa sveta: teória a prax (islám. svet, Čína, Japonsko- Tao prírody).
- labyrint – fenomén obrazu sveta, ciest a mysle (Anthropos)

Apendix: stavba miest (miesta a mesta), stavba architektúry ako stavba sveta.
Seminár : mestá sveta v rozklade teórií stavby miest – rozbor a diskusia, odkazy a texty
(Jeruzalém, Rím, Paríž, Chartres, Praha NY, Kuks, Trnava, Považské Podhradie).


4. Protoarchitektúra
- elementárna architektúra a jej kontexty, teoretická reflexia (Rezek, Hermach)
- architektonický archetyp
- kultúrne a prírodné produkujúce architektúru (ffia prírody v základoch stavby),1. stavba a jej umelecké ambície, umenie, náboženská predstava, imaginácia nápodoby a ďal. aspekty základov protoarchitektúry (Eliade, Heidegger, Patočka, Richteraďal.)
- registrácia 1. teórií o potrebe, funkčnosti, nutnosti, esprite, blaženosti z budovania, bývania a užívania stavby (Gideion, Zevi, Heidegger)
- Vitruvianizmus a jeho teoretický point of departure (triáda)
- stredoveký, renesančný (Albertiho „varietas“), manieristický (Palladiova „subtilitá“a kánon) a neo - vitruvianizmus v nových klasicizmoch a eklektikách (USA, Anglicko, Francúzsko, Nemecko: teoretici – zakladatelia inovatívnych teórií architektúry (umenia a dizajnu)
- klasiky - klasicizmy a dynamiky, expresie v teóriách architektúry, ich estetiky (Nietsche)
- modernita a vitruvianiznus: 2 diagramy Vitruvia a le Corbusiera (Hermach)
- geometria (kruh a elipsa) – homo quadratum § homo ad circulum, geometria v čase (Lynn, Hadid) Au rez, proporcie a v teoretických recepciách architektúry (Vopěnka). Purizmus, prísnosť, holotypickosť v arch. myslenía tvorbe
- protoarchitektúra reflektovaná literatúrou (biblické texty, klasická lit.) poéziou (Obrtel), kresbou (Wright, Corbusier, Janák..)
- symbolická architektúra ako dobový leitmotív; pyramída, umelé vyvýšeniny, omphalos, chrám, monument; váza, misa, obelisk, stĺp; 4 živly; temperamenty
- kultúrna a naturálna motivovácia architektonických štuktúr, (od kubizmu po bioniku
- pseudoprotoarchitektonické koncepty - postmoderna

Apendix: profanácia a glorifikácia vitruvianizmu, palladianizmu (J. Krčálová)

Seminár: rozoberanie a filozofický rámec vybraných problémov, kľúčové texty a stavby

5. Priestor a čas v teóriách architektúry
-priestorové teórie architektúry, spacialistika v reflexii moderny zač. 20. stor.
-priestor určujúci dielo (výtvarného umenia a architektúry)
-filozofia priestoru ( Heidegger, Bollnow, Martiuosová, Patočka)
-klasický a expresívny priestor hospodarujúci s časom (chronos § cairos: sekvenčný chronologický a významový čas
-čas a pohyb v priestorovej viazanosti, rôzne časy a priestory sveta
-efemerita, transparencia (Vidler), dočasnosť - zážitkovosť, večnosť (Kahn)
-kinetizmus – kinematizmus v teóriách arch., tečúca – plynúca arch. a jej protagonisti (Solá-Morales), fotografia a film o arch., v arch., architektúra filmu....
-stratigrafia priestoru a jeho prvkov, verejný a súkromý priestor ako predmet teórie architektúry (Kratochvíl, Pallasmaa, Solá-Morales, Baudrilllard)
-duchovný, kultovný, sakrálny priestor (Eliade, Hanus)
-fenomén „žitý priestor“, obytný, zážitkový, humánny, ekologický etc. priestor
-konceptuálny, abstraktný, matematický priestor
-umelecký priestor (Patočka, Richter), umenie a priestor (Hakkatie, Thun – neobarokový Bauhaus,Švácha vs. Zervan - Mitášová

Apendix: Spacialistika:
a/ tématizácia „prázdno“(Ajvaz : Příběh znaků a prázdna, Kroutvor,
b/ „nadčasovosť“, časovosť a konce dejín, architektúry, umenia (Belting )

Seminár:
a/ textové argumentácie spaciálnych teórií, rozbory a diskusia
b/ rozbor pojmu „Space of Architecture“ v hesle Architecture (Zevi)

6.Teória funkcií v architektúre a jej reflexia
-teórie fukčných aspektov architektúry (od „utilitas“ po Mukařovského „vec svoju funkciu nielen vykonáva, ale taktiež znamená“...)
-fukčná vynútenosť architektúry, urbanizmu a ich priestorov
- realita funkčnosti – čo to je funkcia?
- profánna a sakrálna funkcia architektúry, funkcia v úlohe a pseudoúlohe významu architektúry, kultové východisko funkčnosti arch. (pravek, starovekí Gréci, Etruskovia a Rimania)
-od funkcie verejného priestoru (od agora, forum, cardo-decumanum) po utilitárny priestor(atrium, bazilika...) a mimoriadne stavby (triumfálny oblúk, technické stavby)
- metafyzický aspekt architektúry a premýšľanie symbolickosti, „metafunkčnosti“ –
spirituality a transcendentality priestoru
- funkcie podmieňujúce dobové teórie architektúry. Prísna utilitarita funkcionalizmu,
voľná funkcia, pseudofukcia (sorela)

Apendix: polyfunkcia a zámerná nefukčnosť v premýšľaní o architektúre

Seminár:
a/ funkcionalita ako primárny architektonický koncept (Loos, van derRohe, Honzík, Švácha
b/ umelecká – „estetická funkcia“ architektúry v konceptoch a tvorbe architektov (rozbor a diskusia)


7. Veda a umenie v architektúre a jej teóriách
-scientistický vs. umelecký model architektúry v jej teóriách
-exaktnosť stavby a jej architektonický prepis – matematicko geometrický, technicko technologický, strojovo mechanický, automatický –programový etc. koncept architektúry
-zmyslovosť a mentálna architektúra v ideách a tvorbe, výtvarný – umelecký koncept architektúry.
Rovina 1.:
-laboratórna a experimentálna architektúry (od baroka po )
-konceptuálna a virtuálna architektúra v ideách a tvorbe
Rovina 2.:
-estetiky architektúry v globále a špecifikách moderny (Corbusier, Gahura, Janák,
-tvar, forma, štruktúry, textúry (Novotný 1912 - Honzík - Jiřičná) a farby materiálov, povrchov, výtvarné modelovanie a kreativita priestoru (Kaplický, urbanizmu a architektúry v premýšľaní architektúry
-dejiny, teória a kritika umenia o architektúre a architektúra čerpajúca z výtvarného (maliarského, sochárského) umenia, obraznosť architektúry (Kroutvor)

Apendix: Rozbor výrokov, paradoxy a esprity k téme Sullivan :“forma sleduje funkciu“:
Klotz : „nielen funkcia,ale aj fikcia“
„menej je nuda“ (less is bore)
Venturi: „lepšie viacej než menej“ (more is not less)
forma nesleduje „skoro nič“
možné je „to i to“
van der Rohe: „menej je viacej“
Brolin: „ forma sleduje fiasko“
Welsch: „ forma sleduje vízie“ (form folows vision)
Jencks: „nielen beton, ale aj neon“

8. Svetlo – fenomén v teóriách architektúry
-fenomén svetla - problém v teórii umenia a architektúry ( pojem : svet-lo, o-sviet-enie, svet-ovosť, svät-osť, po-svät-enie, sviat-ok,...)
-tma, šerosvit – pološero - šero, svetlo a percepcia diela: obraz § socha § stavba
-prezentácia a reprezentácia priestoru architektúry a urbanizmu (Baudrillard, Veselý)
-haptika a optika – vizualita architektúry, psychológia jej videnia, synestetika zmyslov v percepcii architektúry
-architektúra ako show (Mathauser, sakrálne show - Royt) , sveteľná reklama v, na, namiesto architektúry a texty a teórie (čo vidíme umeleckými - teoretickými textámi?, fotografia a film: ČB a F architektúra
-geologická stratigrafia architektúry : podzemie, zem, nad zemie, mimo zem v súvislosti s klimatickými podmienkami, gravitáciou a svetlom (S vs. J...)
-konzistentnosť, stálosť, kamennosť vs. efemerita, dočasnosť, okamih architektúry v teóriách a realizáciách
-múzeum architektúry, arch. expozície, svetové výstavy a svetlá, nasvetlenia, osvetlenia – réžie v spisoch o urbanizme (Hruška), architektúre (a pamiatkach), stavbách, interiéroch (Honzík)
-sveteľná, fluidózna, holografická architektúra a jej metafory (Ajvaz)
-svetlo a funkcia, svetlo a celok a detail, svetlo a komemoratívnosť
-svetlo a sakrum, ikonografia architektúry a svetlo
-„vysvetlenie“ architektúry cez fenomén svetla (replika na Mathauser: Text který svítí)

Apendix: a/ architektúra v šerosvite: „svetlá veľkomesta“, ekológia svetla, svetelný smog
b/ Mathauser: Fenomenologie světnice
Seminár: a/ analýza faktických a metaforických svetelných režimov architektúry podľatextov a realizácií:
Mies van der Rohe (Thugenhat), Corbusier (Rochamp), Koolhaas (Třeštící NY), Kahn (Ticho a svetlo), Eisenman, Liebeskind (Berlín)
b/ Svetlá tzv. mimoriadnej architektúry (kúpelné, obchodné a i. verejné domy,hotely, pavilóny etc...

9. Traktáty o architektúre a Pritzkerovy ceny za architektúru
-fatalita umeleckého a architektonického slohu. Sloh, štýl, tendencia, rukopis, autorstvo v architektúre a prečo (Vacková)
-systémy slohov a diachrónny pohľad na sloh. Rezy dobami a podoby architektúry v reáliách a textoch. Trasy dejín umenia a dejín architektúry (Švácha, Bakoš, Kroupa)
-dejiny umenia a architektúry, historici architektúry (Švácha) a píšúci architekti
-zberateľské spisy (kunstkammery), zoznamy, opisy , chronológie, klasifikácie (Winckelmann), „časovania“ (určovanie vzniku, autorstva etc. podľa času-štýlu, slohu) a omyly
-kniha a traktát o architektúre, texty kníh, texty traktátov, monografické, biografické a autobiografické (Belluš, Karfík, Foltýn, SAV) texty, hovory a výroky o architektúre (Ševčík, Mitášová)
-„Achitektúra a situácia v sivej zóne modernity“ ( I.- XI.): (Veselý)
-moderna a manifesty o architektúre (Pechar-Urlich)
-píšúci architekti : laureáti PC od roku 1979 – 2015. Ich tvorba a autoreflexia v 
textoch, kritické texty architektov Gehry, Venturi, Koolhaas, Herzog – de Meuron, Hadid, Zumpthor)

Apendix: a/písanie a čítanie architektúry teoretikov, historikov a kritikov architektúry
b/vybraní nositelia PC a ich texty,
c/píšúci architekti na Slovensku (o čom a kde)

10. Interpretácia architektúry
-metóda porozumenia významu a zmyslu architektúry (Kratochvíl)
-od exegézy po interpretovanie - druhy intepretačných postupov (mimovedecké, vedecké: historické, filozofické – hermeneutické, fenomenologické, umenovedné – ikonografické, štrukturálno – ikonologické (Dubnický: Trnava)
-nadinterpretovanie (Eco: Meze interpretace) a jeho revízia, kritiky interpretačných metód (Chvatík)
-možnosti výkladu umenia(Chadraba: Ikonologická metoda- veža), architektúry (Dilthey) a dizajnu (Thun, Welsch, Pachmanová)
-teoretická, historická a filozofická interpretácia arch. diela
-hľadanie ciest pre výklad zmyslu a významu : - predmetu – priestoru – časových horizontov – javov a kontextov

Apendix: interpretovateľnosť architektúry : prečo a ako?
Seminár: a/ rozbor a nález interpretačnej argumentácie v textoch : A+U, č. 1-2, 2015 (Zervan: Eisenman)
b/ príkladný výklad zmyslu a významov architektúry v textoch : Barthes (Rozkoš z textu)
Calvino: Neviditeľné mesta, Foucault: Myšlení vnějšku,
Deleuze: The Fold , Bachelard :Poetika priestoru

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HERMACH, E J. Filosofie architektury. Praha : Triton, 2001. 95 s. ISBN 8072541846.
ELIADE, M. Posvátné a profánní. Praha: Česká křesťanská akademie, 1994.
LEACH, N. Rethinking Architecture. A Reader in Cultural Theory. London UK: Routledge Taylor a and Francis Group , 2006. 409 s. ISBN 0-415-12826-9.
MALLGRAVE, H F. Architectural Theory. Volume I. An Anthology from Vitruvius to 1870. Oxford UK: Blackwell Publishing, 2006. 590 s. ISBN 1-4051-0258-6.
KRUFT, H. Dejiny teórie architektúry. Od antiky po súčasnosť. Bratislava : Pallas, 1993. 703 s. ISBN 80-7095-009-9.

Odporúčaná:
KRIER, L. Architektura - osud nebo volba. Praha: Triada, 2001.
BACHELARD, G. Poetika priestoru. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1990.
LYNCH, K. The Image of City. Cambridge, Masachusetts: MIT Press, 1967.
PALASMAA, J. The Thinking Hand. Chichester: Academy, 2009.
VITRUVIUS POLLIO, M. Deset knih o architektuře. Praha: Baset, 2001.
Pauer, J,: Zmysel domu. Bratislava, Veda 1997.
BENCOVÁ, J. Barokový priestor zdania. In: Architektúra a urbanizmus XXX., 1996, č. 3, s.167 - 188.
BENCOVÁ, J. Koniec koncov architektúra. K fenomenológii baldachýnu. In: Architektúra a urbanizmus XXXIV., 2000, č. 3 – 4, s. 167 – 175.
DAY, C.: Duch a místo. Brno, ERA 2004.
CHING, F.D.K.: Architecture: form, space, and order. New York, Van Nostrand Reinhold 1996.
JENCKS, C. – KROPF, K.: Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture. Chichester, Academy 1997.
NORBERG-SCHULZ, C.: Genius loci. Praha, Odeon 2004.
ZERVAN, M.: Všeobecná teória architektúry I.-IV. In: ARCH, 1998, č. 4 – 10.
ZEVI, B.: heslo Architecture. In: Encyclopaedia of World Art. Vol.I. McGraw – Hill Book Company.INC. New York- Toronto-London 1959, s. 627 -648.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 577

ABCDEFX
48,0 %23,7 %24,1 %3,5 %0,7 %0 %
Vyučujúci: doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: